Йога – Лечение с умствена сила

Лечебната форма, за която ще говорим, е много практикувана поради простотата и мощността на ефек­та й. При това тя може да се комбинира и с другите форми на окултната терапевтика.

Лечението с мисловна сила се базира върху вече разгледаното дотук положение, че всички части, систе­ми, органи и клетки имат „ум“, който реагира на сил­на мисъл,— своя или на лечителя, особено когато тя е добре заредена с прана. При него се въздейства ди­ректно на заболелите органи и клетки, без да се из­ползва въздействие върху инстинктивния ум на чове­ка, както се прави при чисто умственото лечение.„Тази форма пряко и бързо стимулира към активна дейност и оздравява „ума“ на болните клетки или клетъчни групи.

Основната идея в случая е, че е налице „умствено разстройство“, но не на главния ум и мозъка, а на „ума“ на частите на тялото. Мисълта покорява този „бунтуващ се ум“, заставя го да нормализира дейност­та си и после да продължи правилно да функционира. Запомнете добре: вие не използвате ум срещу мате­рия, а ум срещу ум — ума на волята срещу ума на клетката.

Лечителят насочва мисловната си сила енергично към ума на болното място и изговаря гласно или наум определена според случая заповед, като едновременно с това полага длани, прави пасове или други подхо­дящи форми на пранично лечение. Ето една примерна реч към ума на болно място: „Слушай, ум на стомаха (например), отпуснал си се, не си вършиш добре ра­ботата. Искам от теб да се мобилизираш, да зарабо­тиш нормално, да възстановиш нормалната му работа. Ти се грижиш за стомаха, на теб е възложено и ти трябва добре да се справяш със задачата си.“ Не е за­дължително думите да се научат наизуст, това не е нужно, нужно е смисълът им да бъде същият. Можете да разнообразите и допълните нарежданията си. Важ­ното е да се каже на ума какво се иска от него, за какво той да се погрижи. Ще останете учудени от ре­акцията, от готовността, с която „умовете“ на различ­ните органи изпълняват тези заповеди.

Бунтуващият се „ум“ е като сърдито, капризно де­те. Трябва да го сгълчите и поведете или приласкае­те според случая, но с любов! Клетъчният ум е недо­развит, детински — т. е. той е развит само в необхо­димите граници. Намерите ли и усвоите ли правилния подход към него, ще съумеете успешно да лекувате болестите.

Използването на пасове и други движения с ръцете има за цел главно да привлече вниманието на „ума.“ на клетките и на болния орган така, както привлича­ме вниманието някому, като го потупаме по рамото. Щом това бъде постигнато, ще се убедите сами, че заповедите ви ще бъдат добре приети и изпълнени.

Необходимо е да подчертаем, че умът на различни­те органи и тъкани на тялото не е еднакъв по каче­ство. Например сърцето е много интелигентно и с го­товност се отзовава на заповедите на централния ум. Черният дроб, напротив, е много глупав и упорит. Той трябва да бъде подкарван като твърдоглаво магаре, а не като кротко агне.

Ще приведем няколко примера на лечение с мис­ловна сила, по които може да се съди за начина на практикуване на тази смесена пранично-умствена фор­ма на окултната терапия.