Йога – „Лекувай в мир и с любовта“

След като ви запознахме в основни линии с формите на окултното лечение, ще си позволим да дадем съвет: не изпадайте във фанатизъм и тесногръдие, в никакъв случай не смятайте, че те са единствено действени. Не отричайте и не оскърбявайте тези, които не са съглас­ни с вас! Бъдете великодушни, с широк поглед върху нещата и разкрепостени от предразсъдъци. Нека всеки има свободата на мнение, която искате за себе си. Не налагайте своите виждания, а бъдете винаги готови да се отзовете на искрената молба за поясняване на окулт­ната терапевтика, нейната същност и форми.

Никаква гледна точка не оправдава нападките сре­щу привържениците на други видове лечения, най-вече на лекарственото. Работете усърдно, усъвършенствай­те способностите си до степен, при която самите болни ще ви търсят и предпочитат. Между привържениците на лекарственото лечение има великолепни хора, които в дълбочината на съзнанието си ценят и симпатизират на по-висшите лечебни методи. Те не рискуват да покажат предпочитанията си поради предразсъдъците на обще­ството и възможността от неприятности с властта и офи­циалната медицина. Що се отнася до войнстващите представители на лекарското съсловие, които отричат и преследват привържениците на окултната терапевтика и духовните методи на лечение, не им обръщайте вни­мание — нека си хулят! Всеки злосторник в края на краищата пожънва плодовете на това, което е посял — на омразата и хулите си. Не нагазвайте лекомислено в техния водовъртеж! Спрямо такива хора много по-ефи­касна е пасивната съпротива, отколкото насилието, то­ва е едно златно зрънце от окултната съкровищница, изпитана през вековете.

Не пренебрегвайте законите на природата. Погриже­те се болният да ги узнае и прилага. Като живее и ра­боти в съгласие с тях, ще постигне по-добри резултати и ще избегне заболяванията в бъдеще.

Основно в системата ни е възстановяването на хра­ненето, храносмилането и отделянето на отпадъците в организма. Дори и в случаите, когато болният бъде из­лекуван мигновено чрез някоя мощна форма на духов­ното лечение, ако той продължи да пренебрегва естест­вените физически закони на живота, рано или късно отново ще се разболее. Мнозина не признават тази веч­на истина, пренебрегват я и духовни лечители, но тя е валидна винаги и за всички. Не позволявайте метафи­зиката да ви заблуди относно физиката, така както много лекари не признават законите на метафизиката, от което и те, и болните им губят.

Пристъпвайте с любов и добро към болните, но не позволявайте поради неоправдано съчувствие да се пре­хвърлят върху вас техните болести. Или пък да изчер­пят жизнените ви сили. Не бъдете пасивни и не бъдете отрицателно настроени спрямо пациентите, напротив, държанието ви към тях да бъде положително н активно. В противен случай рискувате да станете жерт­ва на грабителство, макар и неосъзнато. Има бол­ни, които черпят от жизнената сила на лечителя и така непочтено се облагодетелстват за сметка на човека, по­лагащ усилия за здравето им. Давайте уменията си, знанията си, но не допускайте да изсмукват жизненост­та ви. Владейте се, не се поддавайте на неоправдано и прекомерно съчувствие. Бъдете справедливи към бол­ните, но и към себе си.

И не забравяйте, че черпите от източника на реална сила, стоящ зад цялата мощ на Вселената. Вие сте час­тица от.този безкраен и вечен живот, всичко истинско в себе си дължите на връзката си с Бога. Бъдете по-близко до този неизчерпаем източник!

Веднъж като осъзнаете истината, тя ще ви даде си­ли да постигнете всичко добро и възвишено, което на­празно сте се опитвали да постигнете по други пътища. Накрая ви предлагаме една молитва, обръщение към вечната сила на Духа. Използвайте я преди лечение, ако това ви допада, тя ще ви донесе само полза.

„О, Велика безкрайна сила, Велик неугасващ пламък на живота, искрица от който съм и аз. Откривам себе си за твоята лечебна сила, за да може тя да протече през мен и изпълни и излекува този мой брат (сестра, мен самия и пр.). Нека премине през мен Твоята сила и той (тя, аз …) да (почерпи от нея живот и здраве. На­прави ме достоен проводник на Твоята мощ и ме използ­вай за доброто на другите и на мен самия!“

Лекувайте в мир и с любов!