Йога астрално тяло

astro Астралното тяло е било известно на хората от всички времена и е довело до възникването на много суеверия и мистерии в резултат от липсата на познаване на неговата природа. Било е наричано „етерно тяло“, „флуидно тяло“, „двойник“ и други. Състои се от материя с по-фино качество в сравнение с тази, която образува физическото тяло, но все пак то е материя. За да ви дадем по-ясна представа за това, което имаме предвид, ще насочим вниманието ви към водата, която се проявява в няколко добре известни форми. При опре¬делена температура водата е позната като лед, твърдо, масивно вещество; при малко по-висока температура приема своята най-позната форма, която ние наричаме „вода“; при още по-висока температура се изпарява и приема формата, която наричаме „пара“, въпреки че истинската пара е невидима за човешкото око и става видима, само когато се смеси с въздуха и слабо понижи своята температура, кондензирайки се в малки капчици, които ние можем да видим, и тези капчици наричаме „пара“.
Астралното тяло е най-добрият двойник на физи¬ческото тяло и може да бъде отделено от него при определени обстоятелства. Обикновено съзнателното отделяне е доста трудна задача, но при хора с определе¬на степен на психично развитие астралното тяло може да се отдели и често предприема дълги пътувания. За погледа на ясновидеца астралното тяло изглежда точно като своя двойник, физическото тяло, и е свързано с него с помощта на тънка копринена нишка.
Астралното тяло съществува известно време след смъртта на човека, на който е принадлежало, и при определени обстоятелства е видимо за живите хора, които го наричат „призрак“. Съществуват и други сред¬ства, с чиято помощ духовете на умрелите могат да се появят, а астралната обвивка, която понякога се вижда, след като душата я е свалила от себе си, за да продължи пътя си, в такива случаи е само един труп от по-фина материя в сравнение със своя физически двойник. В тези случаи астралното тяло не притежава живот или разум и е просто като облак в небето, наподобяващ човешка форма. То е обвивка, нищо повече. Понякога астралното тяло на умиращия се проектира благодарение на някакво много силно желание и в такива моменти може да се види от роднини и приятели, с които приживе той се е разбирал много добре. Има документирани доста по¬добни случаи и вероятно ученикът е слушал и чел за тях. Ще кажем повече за астралното тяло и астралните об¬вивки в следващите уроци от този курс. Ще имаме повод да се задълбочим в подробностите, когато стигнем до въпроса за астралното ниво, и всъщност астралното тяло ще бъде част от темата на няколко урока.
Астралното тяло е невидимо за нормалното зрение, но се възприема с лекота от тези, които притежават в определена степен ясновидски способности. При такива обстоятелства астралното тяло на живия човек може да се види от приятели и други хора, ако тяхното психично състояние е настроено на тази вълна. Разбира се, тренираният и развит окултист е способен да проектира сво¬ето астрално тяло съзнателно и може да го накара да се появява по свое желание; подобни способности обаче се срещат твърде рядко и се придобиват, след като е дос¬тигната определена степен на развитие.
Адептът вижда издигането на астралното тяло от физическото тяло при наближаването на часа на смърт¬та. Вижда как то кръжи над физическото тяло, с което е свързано с тънка нишка. Когато нишката се скъса, чове¬кът е мъртъв и душата поема по своя път, отнасяйки със себе си и астралното тяло, от което, на свой ред, се освобождава, както преди това същото е сторила и с физическото тяло. Трябва да се запомни, че астралното тяло представлява една по-фина степен на материята и че то е просто носител на душата, точно както и физи¬ческото, и че и двете в съответния момент биват изоста¬вени. Астралното тяло, също като физическото, след смъртта на човека се разлага или разпада и хората с медиумни способности понякога виждат разпадащите се фрагменти около гробищата под формата на виоле¬това светлина.
В момента просто насочваме вниманието ви към различните носители на човешката душа, на нейните седем принципа и трябва да побързаме към следващия принцип. Бихме искали да ви разкажем за интересните феномени на егото, напускащо физическото тяло и пре¬насящо се в астралното тяло, когато човек „спи“. Бихме искали да ви разкажем какво става по време на сън и как човек може да нареди на своя астрален аз да се сдобие с определена информация или да реши определени проблеми, докато спи, но тези неща спадат към друг етап на нашата тема и се налага да продължим нататък, след като чисто и просто сме събудили апетита ви. Искаме да запомните много добре тези седем принципа, за да ня¬мате проблеми с термините, когато ги използваме по-нататък в книгата.