И през ХХІ в. Европа все още е изправена пред решаването на въпроси на безопасността и сигурността

ЕС трябва да предприеме ефективни действия, за да гарантира сигурността и безопасността на своите държави-членки. Съюзът трябва също така да работи конструктивно с регионите в близост до своите граници,  например Балканите, Северна Африка, Кавказ и Близкия изток. Той трябва да защитава и военните и стратегическите си интереси, като работи в сътрудничество със съюзниците си, особено в рамките на НАТО, и същевременно изгражда реална обща европейска политика в областта на сигурността и отбраната.

Вътрешната и външната сигурност са двете страни на една и съща монета. Борбата срещу тероризма и организираната престъпност налага полицейските сили на всички държави от ЕС да работят в тясно сътрудничество. Превръщането на ЕС в „пространство на свобода, сигурност и правосъдие“, където всеки има равен достъп до правосъдие и е еднакво защитен от закона, е едно ново предизвикателство, което изисква тясно сътрудничество между отделните правителства. Институции като Европол (Европейската полицейска служба) и Евроюст, който улеснява и подобрява координацията  между прокурорите, съдиите и полицейските служители в различните държави от ЕС, също трябва да играят по-активна и ефективна роля.