История на ФБ в България

В края на 1991 година се учредяват първите фондови борси в България – първата фондова борса е Софийската фондова борса. През 1996 година търговията с ЦК почти замря в резултат на дълбоката криза в икономиката, галопиращата инфлация и др.
Как се учредява борса по закон у нас?
За учредяване на фондова борса е необходимо:
– заявителят да има внесен капитал в размер не по-малко от 100 млн.лв.
– 2/3 от акционерите да бъдат банки, законодателни дружества, инвестиционни посредници и финансови къщи.
– никой от акционерите не трябва да притежава повече от 5% от капитала на борсата.
– акционерите не трябва да са свързани лица
– разрешава се участие на държавата, но единствено с непарична или апортна вноска в размер до 33% от капитала на борсата.
На 06.06.1997г. между БФБ и СФБ се подписва „помирително споразумение“. На 21.07.1997г. се провежда общо събрание на БФБ, на което наименованието на дружеството се променя на Българска Фондова Борса – София АД.
Организационно – управленска структура на фондовата борса в България след 1997г.(на примера на БФБ – София АД).
БФБ – София АД разработва свой Устав и Правила за работа. Управлението на борсата е поверено на Съвет на директорите. Този съвет не взема едновластно решение, а ги съгласува с вътрешна борсова комисия. В състава на последната влизат по един представител на борсата, на акционерите, на членовете на борсата, на борсовите посредници и на емитентите.
Следователно т.нар. вътрешноборсова комисия е колективен орган на борсата, който се състои от 5 човека, които се избират или определят за срок от 1 година. Тази комисия избира свой председател и секретар.
Към Съвета на директорите освен вътрешноборсова комисия функционира и Борсов арбитражен съд. Арбитражният съд въз основата на свой правилник решава възникнали спорове между членовете на борсата и техните клиенти и между борсови посредници и борсата.
Съветът на директорите избира изпълнителен директор на борсата, който следи и се грижи за нормалното функциониране на борсата и оперативно ниво. На пряко подчинение на изпълнителния директор са секретариатът и клоновете на борсата.
БФБ – София АД има 4 дирекции и 2 самостоятелни отдела. Това са:
– Дирекция „Информационни системи“
– Дирекция „Търговия, клиринг и сетълмент“
– Дирекция „Допускане и регистрация на ЦК“
– Дирекция „Международно сътрудничество и връзки с обществеността“
Двата самостоятелни отдела са:
– отдел „Надзор“
– отдел „Счетоводство“.