История и организация на фондовите борси в развитите страни

В Антверпен се поставя началото на търговията с ценни книжа. Появяват се първите облигации, пуснати от нидерланското правителство. В 1592 г. в Антверпен се публикува цената на ценните книжа /първообраз на контировъчен курс/, продавани на борсата. Борсата в Антверпен започва да залязва и борсовия пазар през 1608 г. се премества в Амстердам, където е извършено първото прехвърляне на акции.
Многообразието на историческата, икономическата, политическата, социалната и културната среда оказва влияние върху фондовите борси и предопределя пътя им на развитие. Повечето се изграждат съобразно националните особености, но ускореното международно движение на капиталите, развитието на информационните и телекомуникационните системи, засилва в последните десетилетия на XX век интернационализацията на фондовите борси.
В света подреждането на фондовите борси се осъществява по различни признаци, но най – известно е класирането според борсовата капитализация. Според този признак, подреждането е следното:
Ню – Йоркска фондова борса  / NYSE /
Токийска фондова борса / TSE /
Лондонска фондова борса  / LSE /
Франкфурска фондова борса
Парижка фондова борса
1. Ню – Йоркската фондова борса се основава през 1817 г. и която в момента е най – могъщия фондов пазар в света. Ню – Йоркската фондова борса е акционерно дружество и като такова то има свое Общо събрание на акционерите. Членове на борсата могат да бъдат: акционери, съдружници, директори  и служещи в компании, хора професионално занимаващи се с операции на фондовия пазар и други, които притежават лиценз за извършване на сделки с ценни книжа, който се получава от ЦКФБ на САЩ и ако преди това е платил встъпителна вноска, както и регулярни вноски и такси, установени от органите за управление на борсата.
2. Токийска фондова борса – Висшият орган на управление е Общото събрание на членовете на борсата. То се събира един път в годината, но може да бъде свикано и при извънредни обстоятелства. Членовете на борсата са равнопоставени по отношение на броя на гласовете, които притежават в Общото събрание и не зависят от дяловото участие в капитала на борсата.Ръководството на борсата между сесиите на Общото събрание,се поверява на Управителен съвет.В него влизат: Управителят на борсата, изпълнителният вицепрезидент, старшият управителен директор, управителните директори по отдели, както и т. нар. гуверньори.
3. Лондонска фондова борса – Фондовата борса във Великобритания е една от най-старите на континента и в хода на своето многогодишно развитие нейната организационно – управленска структура е претърпяла множество изменения.
След 1986 г. борсата в Лондон бе трансформирана в частна компания с идеална цел. Досегашните и членове стават нейни акционери, като всеки един от тях има правото на един глас. Управлението се поема от Борсов съвет, който през 1991 г. е сменен с Борд на директорите. Бордът на директорите разполага с правото за приемане на нови членове на борсата, разработва отделните процедури за водене на сделките и т.н.
4. Франкфуртска фондова борса – Борсите в Германия са акционерни дружества с публично правен характер, където участието на държавата е осезаемо. Основните типове посредници на германските борси са три: официални брокери, независими брокери и банките.
Съветът на директорите е отговорен за управлението на всяка борса. Той се състои от двадесет и два  члена, избрани за три години между членовете на борсата. За всеки мандат Съветът на директорите избира Председател и до петима негови заместници. Съветът установява реда за допускане на борсата, процедурите, условията за търговия и други. В организационно – управленската структура на борсите от немски тип / в частност на Франкфурската фондова борса/ много важна роля играе бюрото за допускане до котировка. То се състой от двадесет до двадесет и четири члена, като половината от тези членове са избрани от Индустриалната и търговската камара, а другата половина от Съвета на директорите на борсата. Това бюро решава кои дружества имат право да търгуват книжата си на официалния пазар.
Отделно за всяка борса управлението е поверено на Докторант. Докторантът на Франкфурската фондова борса се състои от двадесет и един члена.
Трите места са запазени за трите най – големи търговски банки.
5. Парижка фондова борса – Френският обединен пазар за търговия с ценни книжа е изграден, като система от йерархически свързани институции. Във възходящ ред както следва:
1/ дружествата на борсата – това са основни акционери и посредници на Парижката фондова борса. Основните им функции са: консултиране с клиенти, посредничество при търговия с акции, корпоративни облигации и деривати, управление на портфейли от ценни книжа и други.
2/Дружеството на френските борси е акционерно дружество, имащо статут на специализирана финансова  институция. То е известно с името Парижка фондова борса.
3/Френската Асоциация на Дружествата на борсата – обединява Дружествата на борсата и Дружеството на френските борси. Функциите на Асоциацията са: вземане на решения по юридически, фискални и социални засягащи дейността на борсата и посредниците на нея и решаване на спорове между посредниците на борсата.
4/ Съветът на фондовите борси – изработва правилата за търговия на пазара и следи за тяхното изпълнение.