Иск за дирене на бащинство

Иска за установяване на произход от баща чл. 41 СК  намира приложение само когато:   произхода на детето не е установен чрез призумция за бащинство на съпруга и когато произхода не е установен чрез припознаване.

Иска за дирене на бащинство по чл. 41 не е адекватен правен способ нито за оспорване на призумция за бащинстсво нито за оспорване на припознаване , затова има  отделни искове – чл. 33 ал. 2 , 3 СК и чл. 37 СК

Безусловна предпоставка на иска по чл. 41 е – извънбрачния произход на детето да не е бил установен с друг способ.

Предявяване на иск по чл. 41 е обусловено от спазване на 3 год. преклузивен срок който за майката тече от момента на раждане , а за детето  от навършване на пълнолетие.

Иск по чл. 41 не може да бъде предявен от бащата. Бащата по този иск е винаги ответник , защото той разполага със способа – припознаване.  Няма положителен установителн иск за бащинство.

Действие на съд. Решение е установително и е винаги екс тунг /считано от раждането на детето / .

1. С оглед името на детето чл. 12 и следващи  от Закона за гражданската регистрация

2.Възникват родителски права и задължения , които се подчиняват на правилата на чл. 68  и следващи от СК .

3.Възниква правото на издръжка .Закона допуска да се претендира издръжка за минало време  12 месеца на зад  от момента……….

С оглед последиците :  ИСка по чл. 41  е уважен , съда  установява мерки относно упражняването на родителските права  и определя личните отношения м/у детето и установения от съда родител. Прилагат се правилата на чл. 106 СК , които регламентират отношения родител – дете след развода.

Правната норма която регламентира служебните задължения на съда  – чл. 42

Детето след уважаване на иска по чл. 41 придобива спрямо бащата и спрямо неговите родини– наследствени права и задължения с ОБРАТНА СИЛА / т.е по отношение на вече открити наследства. Детето се явява наследник по права линия, а по съребрена линия до 6 степен.