Инцидентен установителен иск

Инцидентен установнтелен иск (ИУИ) – чл. 118.
1.  ИУИ е искът, който се предявява допълнително по висящия процес от  ищеца   или  ответника  и   има  за  предмет  правоотношение, преюдициално спрямо спорното право, предмет на първоначалния или насрещния иск.
ИУИ е способ за последващо кумулативно ОСИ. Чрез ИУИ във висящия процес се въвежда нов спорен предмет – преюдициалното ПО).
Чрез ИУИ произнасянето на съда относно преюдицинлнота ПО се пренася от мотивите в диспозитива на решението и по него се формира СПН. Без  ИУИ съдът се произнася по това ПО в мотивите и няма СПН.
2.  Предявяване
а) срок – края на УС в първата инстанция.
б) пред същия съд, ако му е родово подсъден (местната подсъдност се преодолява от връзката между делата).
б) може устно в съдебно заседание, ако присъства противната страна, а ако тя отсъства – писмено с връчване на препис (арг. чл. 116, ал.2). Дължи се такса и искът трябва да отговаря на чл.98.
в) основна предпоставка – интерес.
С ИУИ се търси самостоятелна защита, затова той трябва да бъде разгледан даже и делото по главния иск да бъде прекратено.