Информация за извършените проверки в периода 26.04. до 18.05.2010г вкл.

В изпълнение на Заповед № РД 09-342/26.04.2010г., РД №_09—405 от 05.05.2010 г и Заповед № РД №_09-422 от 14.05.2010 г на министъра на земеделието и храните за извършване на фитосанитарен контрол на предлаганата продукция и съответствието й с обявеното качество, съгласно Закона за защита на растенията, Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз и прилагащите ги подзаконови нормативни актове,  Ви представлям обобщена справка за извършените проверки в периода 26.04.2010г. до 18 05.2009 г. Проверките са извършени съвместно с  инспектори по контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци за съответните райони София, Пловдив, Варна, Благоевград и Ресе.

Общо проверки на 173 партиди от тях с зараза 88 бр.

Заповед № РД 09-342/26.04.2010г
Общо са проверени за периода 26-29 04.2010 г. са 45 вносители и търговци на едро. В  22 случая е констатирано наличие на повреди от доматен миниращ молец – Tuta absoluta в наличните количества домати. Връчено е предписание на търговеците за отделяне на заразените плодове с установени повреди и тяхното унищожаване.

Резултати от проверките по райони

1.    Района на Пловдив
Проверките бяха извършени на територията на Стокови тържища Родопи 95 АД и Агроасу ЕАД с. Първенец – общо 6 склада с налични количества домати с произход о. Крит, Гърция. В 5 от тях са установени  повреди от  доматен миниращ молец – Tuta absoluta.

ІІ. Района на София
Проверени са общо 15 склада с налични количества домати в района на борси Слатина и Дружба. В 7 случая имаме установени повреди от вредителя  Tuta absoluta, взети са проби за идевнификация на вредителя и са издадени предписания за пресортиране на доматите и унищожаване на повредените:

ІІІ. Район Русе
Проверени са 10 регистрирани фирми извършващи търговия на едро на  пресни плодове и зеленчуци  с произход от разпределителни центрове  на  страни членки на  ЕО ,внос от трети страни  и местен производител в Зеленчуково Тържище  „Плодекс” Русе. Установени са  повреди в 2 партиди пресни домати, с характерни входове за вредителя-Tuta absoluta.

ІV. Варна
За целия период от 26.04.2010г. до 29.04.2010г. са проверени 11бр. обекти извършващи търговия с  пресни  зеленчуци. При проверките  е констатирана една фирма, търгуваща с  домати, с произход от Гърция, заразена със Тuta absoluta.

V. Район Благоевград
Извършени са  проверки на складове за търговия на пресни плодове и зеленчуци в гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград и с. Карналово 10 обекта и е установена зараза в 8 партиди.

В изпълнение на Заповед № РД №_09—405 от 05.05.2010 г., на министъра на земеделието и храните за извършване на фитосанитарен контрол на борса Кърналово и проверки на транспортини средства с домати в Кресненското дефиле..

Извършени са общо 49 бр. инспекции, като са проверени общо 59034 кг домати. Установена е зараза в 30 партиди домати, а в други 14 не е установена зараза от Tuta absoluta. Издадени са общо 24 предписания, като са изготвени 39 инспекционни доклада. Общия процент нападение на доматите от Tuta absoluta е около 10 %.

Продължиха проверките в борси и тържища в страната
За периода 10-14 05.2010 г., са извършени 69 инспекции. В  36 случая е констатирано наличие на повреди от доматения миниращ молец – Tuta absoluta. Връчени са предписания на търговците за отделяне на заразените плодове с установени повреди и тяхното унищожаване.

В изпълнение на Заповед № РД №_09-422 от 14.05.2010 г., на министъра на земеделието и храните за извършване на фитосанитарен контрол на борса ГКПП Кулата, Илинден  и Капитан петко Войвода и борсите в страната бяха проверени както следва.

Проверки на ГКПП до 19.05.2010 г. вкл.

1.    Капитан Андреево – внос от Турция

Проверени:

Общ брой проверени 175 тира до 19.05.2010 – 8 бр зарза върнати.
Общ брой проверени  182 бусове и леки коли- 49 бр. установена зараза, 185 кг. унищожени.

Колите с установена зараза се връщат в Турция.

2.    ГКПП Капитан Петко Войвода

Общо проверени 19 партиди. Установена зараза– 4 бр

Унищовени 150 кг домати.

3.    ГКПП Кулата

Проверени са:
73 партиди от тях с зараза – 35 бр.
3 коли са върнати.
Унищожени – 1705 кг.

4.    ГКПП Илинден
Проверени са:
Общ брой проверени  превозни средства 23 бр.
Установена зараза в 6 бр. партиди.

Унищожени – 590 кг

5.    ГКПП Златарево
2 партиди – чисти

За периода до 19.05.2010 г. са извършени общо 20 проверки на борси и тържища в страната резултатите са : установени 12 бр.чисти партиди и 2 бр. заразени.
Неизпълнени предписания  от две фирми .

РСРЗ София – борса Слатина

Общ брой проверени партиди –  14 бр. / общо количество 135 т
•    От тях  – чисти –  12 бр.партиди   / 93 т.
•    установена зараза – 2 бр. партиди / 42 т / произход 12 т. Т,рция и 30 т. от Гърция Предприети мерки – пресортиране
•    Процент на зараза – 8 %

РСРЗ Пловдив

Борса  Родопи 95 АД и Агроасу ЕАД с. Първенец

От извършените 5 проверки на 17.05.2010 на фирми с констатирана зараза на 14.05.2010г, е установено, че 3 от фирмите са изпълнили предписанията за пресортиране на доматите и унищожаване на заразената продукция. При две фирми е установено повторна зараза от Tuta absoluta. Те не са изпълнили предписанията на фитосанитарните инспектори от 14.05.2010, поради което са им съставени констативни протоколи и предстои съставяне на акт за административно нарушение, като това са следните фирми:

•    Фирма Маринос и Янкос сие ООД, гр. Пловдив, хладилна камера № 16, стоково тържище Родопи 95 АД, с. Първенец.

•    „Карпузана” ЕООД – гр. Пловдив

Връчени са предписания на управителите на Стоково тържище „Родопи 95”АД – с. Първенец и „Агроасу” ЕАД – с. Първенец за почистване на района на тържищата, събиране на растителните отпадъци в затворени чували, непозволяващи разпространение на вредители и депониране на подходящи за целта места.

РСРЗ Стара Загора

На 19.05.2010 г. е извършена проверка на борса в Плодовитово
От общо 250 кг проверени домати, не е установена зараза от Tuta absoluta.