Информацията за паричния ресурс на “Сребърния фонд”

Общият паричен ресурс на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС) към 31.01.2010 г. в БНБ е непроменен и е в размер на 1 623,5 млн. лв. Променена е единствено структурата на този ресурс.

В съответствие с новите условия за откриване на депозитни сметки в БНБ по отношение на доходността и срочността, считано от 1 февруари 2010 г., се преструктурираха съществуващите депозити, включително и на Сребърния фонд. По тази причина, в края на януари и началото на февруари, в зависимост от падежите на депозитите, тези с настъпил падеж бяха закрити и открити наново след 1 февруари по реда на новите условия на БНБ и с променени стойности и срочност.

В тази връзка, на 29 януари 2010 г., в деня на падежа, беше закрит тримесечен депозит на Сребърния фонд и тези средства са налични към 31 януари по текущата му сметка, с което не се променя общият паричен ресурс на фонда. В началото на февруари бяха преструктурирани съществуващите депозити и съответно от общия размер на паричния ресурс на фонда в БНБ (1 623,5 млн. лв.) по депозитни сметки са 1 622,0 млн. лв., от които 1 322,0 млн. лв. на месечен депозит и 300,0 млн. лв. – двумесечен депозит.

Министерството на финансите изпрати за съгласуване, по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет, проект на Решение на Министерския съвет за назначаване на членовете на управителния съвет на ДФГУДПС, въз основа на номинираните конкретни представители за членове на УС на фонда от институциите по чл. 2, ал. 3, т. 2-5 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ЗДФГУДПС). С приемането на този акт на правителството ще стартира дейността на фонда. До този момент стартът бе възпрепятстван от непостигането на съгласие на национално равнище на национално представителните организации на работодателите. По тази причина дори със ЗДБРБ за 2010 г. бе изменен и допълнен Закона за ДФГУДПС.