Инструменти за провеждане на митническа политика

Митническата политика използва множество методи и инструменти за постигане на целите си. Това са многобройни видими и невидими законови, икономически или административни процедури, които водят до засилване на ефекта от митата. Инструментите, които тя използва лесно се сменят и променят. В тази група се включват всички елементи на митото и неговата организация в съответната страна.
Размерът на митото – много важен елемент за икономическото управление, на която и да е страна. За това се определя със закон.
Величината на митническата облагаема стойност. Тя трябва да бъде стабилна определена и да не се използва за въздействие върху интересите на лицата. Характерно е, че могат да се разграничат няколко метода:
разходният метод за определяне на митническата облагаема стойност. Според него основата на митото се определя като сума от всички разходи, извършени в чужбина за придобиване на стоката.
Нормативният метод за определяне на митническа облагаема стойност. Поради недостатъците на разходния метод, за внасяните стоки се определя минимална стойност.
Методът на вътрешните цени. Използва се като сигурен начин за набиране на фискални приходи.
Прилагането на правилото за произхода на стоките. Възможността да бъде прилаган по-облекчения размер на стоките на една страна зависи от това дали действително тези стоки са от същата страна.