Институционални и организационни аспекти на инвестиционният мениджмънт.

Капиталовият пазар е изграден от:
– специализирани финансови институции(банки) и брокери
– инвестиционните институции, отделните инвеститори и фирми, които използват пазара и купуват финансови услуги.
Голяма част от фирмите осъществяват управление на собствени портфейли от ценни книжа като прибягват до услугите на специализираните инвестиционни институции.
Познати са 4 типа инвестиционни институции:
– пенсионни фондове
– застрахователни компании
– инвестиционни тръстове – това са държавни компании, чиито бизнес е покупка на акции от други компании
– доверителни фондове – колективна форма за инвестиране, чрез която се участва в покупка на портфейли с цел редуциране на риска.
Отделните инвестиционни институции се стремят да организират инвестиционен мениджмънт, което е важна стъпка към управлението на портфейла. Много бизнес структури организират инвестиционен мениджмънт по един традиционен начин, като следват приблизително сходни процедури:
– изследванията във връзка с икономиката, ценните книжа и паричната политика са осъществени от експерти в различни области (икономисти, технически специалисти, пазарни експерти)
– установяване в резултат на изследванията, икономическите условия се представят на аналитиците на ценни книжа във фирмата във вид на извънредни справки, доклади и др.
– предвижданията на аналитиците за големи интервали от време имат за предмет очакваният процент на възвращаемост и времето.
– кодовете на отделните ценни книжа, съдържащи информация за дадените от аналитиците оценки се прехвърлят във формален вид към компанията по инвестиции.
– главният резултат от работата на комисията по инвестиции най-често е т.нар. „утвърдителен списък“, който съдържа преценките, като подходящи за акумулиране в даден портфейл ценни книжа.
– присъствието или отсъствието на дадени ценни книжа в утвърдителния списък съдържа най-важната информация, която се прехвърля в документален вид от комисията по инвестиции към портфелния мениджър.
Етапите на инвестиционният мениджмънт са:
– определяне на инвестиционна политика – включва фиксирането на частта от богатството на клиента, което предоставя за инвестиране и формулиране на индивидуални инвестиционни цели.
– анализ на ценни книжа
– изграждане на портфейла
– ревизиране на портфейла
– оценяване на представянето на портфейла