Индустриялна политика на ЕС – публичната администрация

Подобряване на публичната администрация в областта на индустрията. То включва:

-създаване на предпоставки за доближаване на публичната администрация до индустриалците и техните потребности чрез стимулиране използването на информационните тех­нологии за изграждане на интерактивни контакти;

-насърчаване намаляването на регулативните пречки пред икономическите агенти чрез усъвършенстване на регула­тивните рамки на национално равнище и в ЕС;

-приложение на анализите „разходи-ефективност“ и „разходи-полза“ към предложенията за промени в регулациите;

-определяне на промените в деловата среда, които могат да бъдат предизвикателства пред индустрията, и осигуряване развитието на адекватни технологии за посрещането на та­кива предизвикателства;

-развитие на тесни контакти с индустрията и други заинте­ресувани за посрещане на сегашните и бъдещите предиз­викателства на конкуренцията и разширяване възможнос­тите за сътрудничество при съвместни решения.

Традиционните административни и управленски практики на публичната администрация не съответстват на достигнатото равнище на икономическо развитие, особено на вътрешния пазар и възникването на информационното общество. ЕС се ангажира в правната рамка на функционирането на вътрешния пазар и въздействието върху качеството на бизнес-средата.