Индустиални отношения в ЕС

Повишаване качеството на индустриалните отношения, което ще издигне социалния диалог до равнище, допринасящо за увеличаване на конкурентоспособността и солидарността, баланса в интересите и модернизирането на Европейския социален модел, за взаимодействие при социалния диалог на европейско и нацио­нално равнище, развитие на стратегията за обучение и квалифика­ция през целия живот.