индивидуално трудово правоотношение.Характеристика

Трудовото правоотношение е съзнателно , волево , обществено отношение между работодателя и работника и служителя определени от работника и служителя. Трудовото правоотношение установява юридическите връзка межд работника и служителя  и работодателя.Чрез трудовото правоотношение работника и служителя и работодателя реализират своите трудови права и изпълняват трудовите си задължения. Работника или служтеля се задължава да предостави работна сила на  работодателя за изпълнение на уговорената между тях трудова функция .Работодателя се задължава да осигори на работника и служителя здравословни и безопасни условия на труд и да му заплаща трудово възнаграждение за положения труд.
Трудовото правоотношение определя  границите в които възникват , съществуват и се  прекратяват трудовите правоотношения и задължения на работодателя , работника и служителя.
Имаме индивидуално ТПО и колективно ТПО – те не са  вид трудово правоотношение! Всяко ТПО се характеризира със субекти. По ИТПО – работодател и работник/ служител. На второ място то се характеризира със самия предмет – предостовяне на работна сила; 3. ЮФ, с който законът свързва възникването на ИТПО.
По отношение КТПО: 1. работодателят може да е ФЛ, може да е сдружение на работодатели, министерство, ведомство, на другата страна може да има – сдружение на работници и служители, общо събрание, синдикална организация на ниво отрасъл или бранш. В трудовото право отрасъл е по – широкото понятие, а бранш е по – тясно. При КТПО негов предмет са уговаряне на по – благоприятни условия на труд.
Няма съвпадане в основния елемент на КТПО и ИТПО, за да се говори за видове. Условията при КТПО преминават в ИТПО, стават част от съдържанието на ИТПО, затова се говори за категории.
ИТПО е регулирано от правото ТПО, по силата на което едната страна – работник или служител, се задължава да предостави работна сила за изпълнание на уговорена трудова функция и да спазва трудова дисциплина, а другата страна – работодател – се задължава да заплаща трудово възнаграждение за предоставената работна сила на работника/ служителя, да му осигури условия за изпълнение на трудовата му функция и да създаде здраволсловни и безопасни условия на труд. Тук се съдържат и двете основни права и задължения при всяко ИТПО ( гл. VІ . основни задължения на страните по ТПО – чл.124 – 135).