Инвестиционните решения като фактор за максимизиране на богатствата

Капиталовото бюджетиране е процес на генериране, формулиране, селектиране и реализация на дългосрочни инвестиционни проекти, които се очаква да носят ползи за дълъг период и да гарантират възвращаемост, надхвърляща цената на инвестираните капитали.
Инвестирането на капитали от стопанските субекти изисква точна оценка на ползите и разходите от дългосрочните инвестиционни проекти. Във връзка с това вземането на инвестиционно решение е от ключово значение за фирмата, което се дължи на следните фактори:
-ограничеността на инвестиционните и кредитни ресурси на фирмата;
-големия размер на капитали, необходими за реализацията на дългосрочна инвестиционна програма;
-необратимия или труднообратим характер на дългосрочното инвестиционно решение;
-значението на инвестиционната програма за увеличаването на фирменото богатство;
Проектите биват:
-позитивна проектна възвращаемост, когато проектът генерира парични потоци, надхвърлящи необходимостта за компенсиране на собствениците на капитали за поетия риск;
-негативна проектна възвращаемост, когато генерираните парични потоци са по-малки от необходимостта за компенсиране на собствениците;
-неутрална проектна възвращаемост, когато проектът генерира парични потоци, равни на необходимостта за компенсиране на собствениците.