Инвестициите в реални активи – крайна цел на движението на парите

Моментът, в който даден паричен поток се трансформира в реален или финансов актив той престава да съществува. Крайна цел на движението на парите са реалните активи, финансовите активи са междинна спирка.

Финанси и финансова дейност има навсякъде, където се осъществява движение на пари. Концентриран израз на цялостната финансова дейност дава формирането на бюджетите и управлението на разходите – финансите обхващат всички парични сделки. Следователно финансите са система (технология), която дава възможност на икономическите агенти да управляват рационално своите бюджети и своето богатство.