Имуществени последици от развод – относно имуществената общност. само – за СИО

При развод имуществената общност м/у съпрузите се прекратява по силата на закон въз основа на влязлото в сила съд. Решение. СИО  досежно вещите  и правата  в/у вещи в момента на прекратяването  си трансформира в обикновена дялова , делима гражданска съсобственост, по отношение  на която приложение намират правилата  чл. 30 и 35 ЗС.

По отношение на паричните влогове  при прекратяване на СИО  – общия влог като общо вземане се разделя на 2 отделни влогови вземания , съпруга не титуляр на общия до момента влог става титуляр на ?  от влога. С влязло в сила съд.решение може да преведе ? от влога на свое име.

Презумцията за равенство в дяловете по отношение на СИО може да бъде изменена и на единия съпруг бивш  да се даде по голямо по стойности и обем имущество в 3 случая :

1 . определяне на по голям дял от общото имущество на съпрузите поради преобладаващ принус чл. 28 ал. 3 СК / иска е конститутивен и се основава на принуса на единия от съпрузите за придобиване на общото имущество/  ВКС изисква да се докаже че принуса на ищеца значително надхвърля принуса на другия съпруг.  Преобладаващия принус се определя за придобиване  на общото цялостно имущество , а не само за конкретна вещ.

Индивидуалнен принус-само ако се пледира за частична трансформация чл. 21 ал. 2  СК

2.поради поемане на грижите за отглеждане и възпитание на децата чл. 28 ал. 1 СК / облигационен иск / . Съда може да постанови по гол. Дял от общото имущество на съпруга на който са възложени родителските грижи. / Иска е конститутивен , определянето на по –голям дял , означава определяне на цифрово изразена квота от общото имущество.

Тази разпоредба не бива да се смесва  с третата  хипотезата за изменение  на законното равенство в дяловете уредена в чл. 28 ал. 1  –

3. Вещен иск по Чл. 28 ал. 2  СК – Индивидуално определени конкретни вещи които са влизали в СИО но са със функционално предназначение с отглеждане и възпитание на децата.  На съпруга  които упражнява род.права му се дават и тези общи вещи които са купени и обслужват отглеждането и възпитанието на детето.  / обзавеждането на детската стая, компютър ,книги   /

Съществена разлика м/у исковете по чл. 28 ал. 1 / когато се определя по голям дяла  – съда може да определи , но може и да не определи  – по съдебна преценка /

Чл. 28 ал. 2  –  съпруга получава извън дела  си  дв.вещи които са предназначени за отглеждането и възпитанието на детето .

Всички тези претенция се  предявяват в 1 год. срок от влизане в сила на съответното съдебно решение.