Имало едно време – точно място и време

ПриказкаИмaлo едно време един младеж на име Джафар, който живеел в град Лиса­бон в Португалия. Той много желаел да си намери суфи учител, който да бъде негов наставник и да го води в духовния живот. Неговите родители и прияте­ли му намирали различни учители, но ни­кой от тях не го удовлетворявал.

– Не ми трябва обикновен учител! – казвал Джафар. – Трябва да открия най-добрия учител на нашето време.

Най-накрая той решил да отиде с благословията на своите родители на поклонение в Мека. Младежът си мис­лел, че ако отиде в свещения град на мюсюлманите, шансовете му да отк­рие своя учител ще са по-добри. Джа­фар си казвал:

–  Там ще има поклонници от цял свят. Така че дори човекът, когото търся, да не е сред тях, със сигурност ще се намери някой, който да ми каже кой е той и да ме упъти как да стигна до него.

Както всички останали поклонници в Мека, Джафар посетил свещената Кааба, където се молил заедно с хиля­ди други хора от много страни. Той се натъжил, че въпреки своите усилия, до­ри в Мека не може да открие своя учи­тел.

Изведнъж младежът погледнал и ви­дял, че към него се приближава човек, облечен в зелена дреха. Преди Джафар да успее да каже и една дума, непозна­тият го заговорил така, сякаш четял мислите му.

– Има време и място за всичко – ре­къл човекът в зелено. – Този, когото търсиш, не е тук на изток. Той се на­мира на запад, затова и ти трябва да се върнеш в Европа.

Джафар бил изненадан, но и решен да узнае повече. Европа е континент и непознатият определено можел да бъде по-конкретен. Той го попитал ос­вен това за името на най-великия учи­тел на онези времена и научил, че то­ва е Мохиудин Бин ел Араби от пле­мето на Хатим Таи, населяващо ис­панския град Мурсия. Докато Джа­фар повтарял името наум, човекът в зелено бързо се отдалечил и изчез­нал в навалицата. Младежът направил всичко, което било по силите му, за да го открие и да му зададе повече въпроси, но от непознатия нямало и следа.

Така той се върнал обратно в Евро­па и щом стигнал Мурсия в Испания, започнал да търси. Със сигурност в града имало едно известно семейст­во, принадлежащо на рода Хатим Таи. Когато Джафар ги попитал дали ня­кой от тях не се казва Мохиудин Ибн ел Араби, те му отвърнали, че имат невръстен син с това име. За своя из­ненада Джафар научил, че докато е бил в Мека в търсене на непознатия учител, Мохиудин е посетил неговия роден град Лисабон!

– Сега обаче синът ни учи ислямски науки в Севиля – казали родителите на момчето.

Джафар заминал за Севиля, където най-накрая открил Мохиудин. Това бил човек доста по-млад от самия него – просто едно момче, което бързало за следващия си урок.

– Ти ли си Мохиудин Ибн ел Араби? – попитал той момчето и не могъл да повярва, когато то му дало утвърди­телен отговор.

Младежът Джафар бил сигурен, че това момче не би могло да е великият учител, когото той търси. Затова го попитал дали в племето Хатим Таи има друг със същото име като не­говото. Момчето отвърнало, че то е единственият Мохиудин Ибн ел Ара­би. Силно озадачен, Джафар го попи­тал отново:

– Кой е най-великият учител на на­шето време?

Мохиудин се замислил за миг, а после отвърнал:

–  Трябва ми време, за да отговоря на въпроса ти.

– Това не е учителят, когото търся – казал си Джафар и се завърнал разочарован у дома в Лисабон. Очевидно той бил глупак да вярва толкова на думите на човека в зелено.

През следващите тридесет години Джафар продължил да търси най-вели­кия жив учител. Винаги щом чуел за ня­кой мъдър суфи, той се втурвал да го види с очите си, но винаги оставал ра­зочарован. Достигнал средна възраст и косата му посивяла. Един ден той чул, че някакъв много мъдър човек е пристигнал в Алепо. Хората го нари­чали най-великия учител. Джафар вед­нага заминал за Алепо, за да види дали това е търсеният от него човек.

В Алепо той се присъединил към го­ляма група хора, които отивали да чу­ят беседата.

– Кой е този най-велик учител – по­питал ги той и бил изумен, щом нау­чил, че това не е друг, а самият Мохиудин Ибн ел Араби от племето на Хатим Таи.

Чувствайки се наистина много стран­но, Джафар влязъл в залата, където би­ла беседата.

– Добре дошъл, Джафар! – казал един усмихнат брадат мъж, в когото той разпознал малкото момче от Севиля. – Преди тридесет години ти не ме ис­каше за свой учител, а аз не можех да отговоря на твоя въпрос. Има време и място за всичко и Севиля преди три­десет години не беше нито точното време, нито точното място. Днес обаче аз мога да отговоря на въпроса ти. Ще останеш ли с мен, за да се до­коснеш до мъдростта на суфите?

Джафар бил предоволен, че дългото му търсене най-сетне е приключило и станал един от най-добрите ученици на Ибн ел Араби.

Поучения на Мохиудин Ибн ел Араби

Хората си мислят, че суфи учите­лят трябва да показва чудеса. Но то­ва, което се иска от един учител, е само да има всичко, от което се нуж­даят учениците му.

* * *

Сърцето ми е поляна за газелите и манастир за християнските монаси, храм за идолите и Кааба за поклонни­ците, Петокнижието и Коранът. Аз следвам религията на любовта и след­вам навсякъде нейния керван.

* * *

Аз разбирам истинското намерение на ученика и как той може да учи. Уча го според възможностите му.

* * *

Суфи изоставя трите Аз. Той не каз­ва „за мен“, „с мен“ или „моя собстве­ност „. Той не бива да отдава нищо на себе си.

* * *

Способността да се тълкува смисъла означава, че човек може лес­но да разбере казаното от мъдрец по два коренно различни начина.

* * *

Обикновеният човек обича външ­ността – второто по важност нещо. Аз обичам същината.