Икономически лост

Във финансовата практика понятието лост е изражение на увеличението за промяна в дадени величини. Той посочва реакцията на чистия икономически доход към колебанията в обема на продажбите.
Икономическият лост е съвкупност от съществуването на финансовите разходи, но някои разходи наречени полуфиксирани се променят стъпаловидно в границата на възможното производство, затова трябва да насочим вниманието върху равновесието на фирмата или към т.нар.работна диаграма на равновесието.
Мениджърският екип на фирма с нисък икономически лост – много ниски фиксирани разходи и сравнително високи променливи разходи – може да поеме по-голям финансов риск посредством формиране на по-голяма част от капиталовата структура чрез дългови ценни книжа, отколкото екип на фирма с висок икономически лост – високи фиксирани разходи и ниски променливи разходи.
% на промяна в чистия доход
Коефициент на икономическия лост= ––––––––––-
% на промяна в единица обем
Икономическият лост се равнява на дохода преди фиксираните разходи разделен на дохода след фиксираните разходи.