Икономическа конюктура

Какво съдържа разделът?

Разделът има задачата да даде отговор на читателя за това доколко но­вият предприемач познава своята икономическа среда, кои икономически, политически и социални фактори наблюдава и по какъв начин прави това.

Новият предприемач не живее под „чадъра“ на държавата или друга го­ляма организация. По този причина той е принуден да ежедневно, ежечасно да следи множеството производствени, финансови, пазарни, политически, социални и други фактори на външната и работната среда. Колкото по-добре предприемачът познава своята среда, толкова е по-голяма вероятността да оцелее.

Каква е структурата на раздела?

Разнообразието на схващанията за външната среда на фирмата позволявя твърде голямо разнообразие и в структурирането на оценката на икономическата конюнктура. Ето защо от практическа гледна точка е удачно при­емането на един по-рационален кръг от въпроси, които трябва да стоят на вниманието на предприемача. Те могат да бъдат следните:

–  валутни курсове и валутен режим;

–  основен лихвен процент, лихви и лихвена политика;

–  данъци и данъчен режим;

–  митнически такси, тарифи и митнически режим;

–  преференциални режими;

–  кредити и кредитен режим на банките;

–  ограничителни режими на внос и износ;

–  условия на разплащане между контрагентите;

–  достъпност до капитал;

–  стимулиране на бизнеса;

–  безработица и трудов пазар;

–  състояние на пазара на суровини и материали;

–  цени на основните енергоносители и други.

Каква форма ще има или как ще изглежда разделът?

Поради специфичния характер на информацията в този раздел преобладаваща част от показателите се обявяват като прогнозни оценки.

Обем?

Не е желателно да се представя в размер по-голям от 1 (една) стандарт­на страница А4.

Стил и изразни средства?

Изложените тук оценки са обикновено в числови стойности. Там където е необходимо описание, то се извършва пестеливо, без употребата на прилагателни.

На какви въпроси трябва да даде отговор разделът?

С разработването на този раздел новият предприемач трябва да отгово­ри на един основен въпрос: „Благоприятна ли е икономическата конюнкту­ра за развитието на дейността, или не?“

Типични грешки, допускани в изложението

Първата и най-често срещана грешка при съставянето на този раздел се състои в повърхностното, незадълбочено разглеждане и оценка на фактори­те на външната среда. Обикновено то се основава върху проучвания на дру­ги лица (експерти, специалисти в съответните области).

Съставянето на прогнози за икономическата конюнктура е въпрос на информираност, задълбочен анализ и прозорливост на предприе­мача. Това се придобива с течение на годините и е въпрос на натрупан опит, апробирани инструменти за наблюдение и анализ.

Какви документи се създават?

При подготовката на този раздел предприемачът не трябва да се ограничава в избора на помощни документи. Най-важното в случая е ежедневно да бъдат внасяни промените във всички следени от предприемача показатели на икономическата конюнктура.