Икономика на митническото посредничество

Митническото посредничество е съвкупност от дейности при, които митническият агент представлява интересите на икономическите агенти при осъществяване на митническата процедура. Като всяка стопанска дейност и митническото посредничество трябва да бъде управлявано съобразно изискванията на пазарните закони.
Митническият посредник извършва различни видове услуги. Могат да се разграничат на:
1.Услуги по митническо оформяне на износа.
подготвяне на митническата декларация – основна услуга на митническия посредник.
Подготвяне на ТИР-карнета
Подготвянето на целия пакет от документи.
Участие на търгове за спечелване на квоти.
Изваждане на сертификат за произход на стоки
Спедиторски услуги. Осигуряване на транспортирането на стоките в чужбина.
Застрахователни услуги.
Банкови услуги. Осигуряване на банкови гаранции.
2.Услуги свързани с митническото оформяне по вноса. Тук се включват:
-манифестирането на стоката  пред митнически органи.
-Декларирането на стоката и поставянето й под митнически контрол.
-Освобождаване на стоката от митнически контрол. Трябва да бъдат платени митническите сборове в наличност или по преводен път.
-Организация на новоизноса. Когато икономическият агент реши, че ще се откаже от плащане на митата, а следователно от стоката митническият посредник може да прецени дали обратното връщане на стоката е по-изгодно от предоставянето й на държавата и, ако е така да организира новоизнос.
-Осигуряване на банкови гаранции.  Използва се когато стоката е с временен режим на внос, понякога се изисква депозиране на дължимите мита. Осигуряването на тези средства е трудно и митническият агент може да съдейства за такива гаранции.
-Осигуряване на защита при неправилно отношение от митническите власти
3.Консултантски и спомагателни услуги. Те са много популярни в развитите страни. Митническият агент може да продава информация за:
-начина на извършване на митническата процедура в Родината.
-Извършването на митническата процедура в чужбина.
-Пазарните условия в чужбина и митническите условия в чужбина.