Изчисляване и удържане на данъка

Сумата на данъка за данъчната година се определя  върху данъчната основа по определена таблица.

Авансови плащания и удържане на данъка.

Лицата, упражняващи свободна професия и други дейности по извън трудови правоотношения, лицата отдали движимо или недвижимо имущество под наем, рента или аренда, както и нотариусите и лицата, упражняващи частна медицинска практика, избрали реда за облагане по този закон в размер на 15%

Авансовия данък се внася върху брутния размер на получения доход  с нормативни признати разходи по чл.22, след като облагаемият доход от всички източници превиши годишния необлагаем доход.

Не дължат авансово данък лицата, които извършват дейности облагаеми с окончателен / патентен/ данък.