Изследвания и технологично развитие – Европейско изследователско пространство

Приложението на резултатите от научните изследвания играе ключова роля в повишаването на конкурентоспособността, създа­ването на работни места и устойчива среда за икономически растеж. В ЕС се приема, че отделните държави нямат възможности да инвестират достатъчно в оборудване и хора за генериране на важни научни открития и тяхното внедряване. Поради това поли­тиката на Съюза за изследвания и технологично развитие е насочена към максимално използване на научния потенциал на страните-членки и разширяване на сътрудничеството и координи­рането на техните национални политики.