Изпълнителна сила

ИС е правна последица само на осъдителното решение (а СПН – на всички решения). ИС се състои в правото въз основа на съдебно решение да се издаде изпълнителен лист (ИЛ) и да се започне принудително изпълнение. ИС има за предмет само съществуващи, изискуеми и ликвидни притезания.
по правило ИС възниква от деня, и който решението е станало необжалваемо, т. е. едновременно със СПН. По осъдителните решения
на въззивните решения се ползват с ИС, дори и когато срещу тях е подадена касационна жалба (чл. 218,6, ал.З и сл.) – т. е. ИС предхожда СПН.
ИС предхожда във времето СПН и в хипотезата на т. нар. предварително изпълнение. Това означава, че решението е изпълняемо преди да е влязло и сила. ‘5а това обаче е необходим нарочен съдебен акт (определение), което се постановява.
– служебно от съда (чл.238 ал.1) • подела, присъждащи издръжка или възнаграждение за работа;
– по молби на ищеца (чл.238 ал.2)- когато се присъжда вземане, основано на официален документ; или признато от ответника; или когато от (закъснението на изпълнението могат да настъпят значителни и непоправими вреди на ищеца или самото изпълнение би станало невъзможно или би се значително затруднило.
Против държавни учреждения предварително изпълнение не се допуска. То не се допуска и когато на ответника може да се причини непоправима вреда (това не важи при присъждане па издръжка и възнаграждение за работа).
СПН може да предхожда ИС – при отлагане на изпълнението (чл. 191), постановено от същия съд, който е постановил решението, по молба на ответника (не служебно!). Отлагането може да бъде:
–  отсрочване – изцяло след определен срок;
–  разсрочване – на части в определени срокове