Изпълнение на наказателните постановления

Изпълнението е последната фаза на административно-наказателния процес, то предполага влязло в сила НП 4ши съдебно решение. Как точно ще протиче това производство зависи от вида на наложеното наказание. При наложено наказание обществено порицание то се изпълнява пред организацията където работи или членува лицето. При наложено наказание временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност, то се изпълнява от ръководителя на ведомството където работи лицето, или от съответната държавна институция. При наложено наказание глоба, новият орган пред който се изпълнява са органите по приходити към НАП, ако обаче глобата е в полза на държават -АДВ, в полза на ЮЛ – съдия-изпълнител. Вещите оръдия на престъплението, или придобити от престъплението-Погасителна давност, с изтичане на която наложените наказания не се изпълняват: 3 месеца. – за общественото порицание; 6 месеца – за порицание 1 година – за глобата.

Тази давност се прекъсва – при изтекъл на половина давностен срок наложеното наказание не се изпълнява.