Измерване на риска на облигациите и дюрация

Измерване на риска на облигациите – проявлението на инвестиционния риск при облигациите следва да се търси в следните направления:
– риск, породен от промяната на пазарния лихвен процент
– риск, породен от неплатежоспособността на длъжника
– риск, породен от обратното изкупуване на облигациите.

Дюрация – през 1938 година  Frederic Macanley разработва концепцията за дюрацията. Дюрацията представлява претеглените с паричните приходи номера на годините, в които се получават парични потоци изразени като процентно отношение от общата цена на облигацията. Формулата е:
формула 4
Ct
?–––.t
(1+i)t
D = –––––––
Ct
?–––
(1+i)t
Основното значение на дюрацията е да бъде използвана за имунизиране на доходите при облигациите.
Несъвършенствата на дюрацията са:
– съществува проблем при изравняването на инвастиционният хоризонт с величината на дюрацията
– с развитието на времето стойността на дюрацията не се променя със същата степен с която се изменя времето
– най-големият недостатък е, че при знаачителна и разнопосочна промяна на лихвения процент дюрацията е неточна и имунизирането е не пълно.