Изисквания към ДС (доказателствени средства)

Изисквания към ДС:
а) да бъдат допустими-да са предвидени в закона и да не са изключени и изрично за конкретния факт.
б)  да бъдат Относнми – да съдържат информация за правно или доказателствено релевантните факти (факти, отнасящи се до делото)
в) да бъдат необходими – съдията има право да допусне само някои от тях, да дозира информацията (чл. 129 ал.З)
3.  Класификация на ДС
а) преки и косвени (според това дали ДС се отнася пряко до главния
факт или доказва ДФ);
б)  първични и вторични (според това дали е в непосредствена връзка с подлежащия на доказване факт или възпроизвежда съдържанието на друго ДС);
в) лични и веществени (според това дал и носителят им е лице или вещ);
г)  гласни и писмени (според това дали информацията се дава устно или писмено).