Издръжка на пълнолетни, учащи се деца

Този вид издръжка се урежда от чл.82 (1) и (2). Те са си пак деца, въпреки и пълнолетни. Това правило беше изоставено през 1985г. и от 1992г. – установено отново. Без значение е фактът дали родителите са разведени или не са. Предпоставките са:
1. изискването за нетрудоспособност не е задължително. По принцип студентът е трудоспособен.
2.от изискването студентът да не може да се издържа от имуществото си отпада възможността той да се издържа чрез продажба, като остава само възможността студентът да се издържа чрез използването му.
3.формата на обучение да е редовна.
4.максималната възраст на студента да е не повече от 25 години. След тази възраст той не получава издръжка. За средно образование максималната възраст е 20 години.
5.естествено издръжката е за срока на обучението.
6. родителите без особено затруднение да могат да дават издръжката.
Горните предпоставки трябва да е кумулативна даденост. Липсва ли една, няма издръжка.