Изграждането на пречиствателната станция на Търговище е с критично закъснение

В хода на срещите за ускоряване на 19-те инфраструктурни проекта по ИСПА министър Нона Караджова обсъди с участващите страни изпълнението на проектите за “Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ Търговище и довеждащи колектори” и “Рехабилитация на главни колектори на гр. Търговище, изграждане на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежи на кв. Въбел, северно от ул. „Ал. Стамболийски”, изпълнявани по ИСПА мярка 2002/BG/16/P/PE/010. Присъстваха представители на община Търговище, изпълнителите по двата договора за строителство и строителният надзор по проектите.
Договорът за строителство на ПСОВ на Търговище и довеждащи колектори е стартиран през 2007 г. След като е натрупано закъснение по изпълнението, според последното изменение на договора строителните работи е трябвало да приключат и станцията да заработи до края на 2009 г. Към март 2010 г. изпълнението на целия проект е около 58 %. Строителят на ПСОВ – Търговище, Консорциум “Униланд-Сиконко” твърди, че ще завърши обекта до септември 2010 г. Поради голямото закъснение в изпълнението министър Караджова изиска доказателства в най-кратък срок за реалната дата за приключване, с цел да се вземе решение дали изпълнението на този критичен проект може да продължи със същия строител.
Министър Нона Караджова информира участниците в срещата, че ще бъде направена оценка на риска, дали Република България ще претърпи финансова корекция по тази ИСПА мярка, поради неспазване на сроковете за завършване на пречиствателната станция. Ако се реализират загуби на финансови средства, МОСВ в качеството си на възложител по договорите за строителство и строителен надзор ще потърси отговорност и ще предяви иск към виновната страна.
Консорциум “Крам-Мармет” изпълнява проект “Рехабилитация на главни колектори на гр. Търговище, изграждане на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежи на кв. Въбел, северно от ул. „Ал. Стамболийски”, който беше стартиран през декември м.г. Изпълнителят потвърди, че има изоставане от работната програма, но ще мобилизира работна сила и механизация с цел спазване на крайната дата за въвеждане на обекта в експлоатация – август 2010 г.