Изводи за необходимастта от PR

Съвременият маркетинг изисква доста повече неща от разработването на добър продукт, определянето на привлекателната цена и осигуряването на достъпа на целевите потребители до него. Компаниите трябва да комуникират с настоящите и потенциални заинтересовани страни, както и с публиката като цяло. Структурата (миксът) на маркетинговите комуникации се състои от пет основни вида: рекламата, стимулиране на продажбите, връзки с обществеността (PR) и разгласата, лично продаване и директен маркетинг.
В заключение следва да се посочи, че маркетинговите връзки с обществеността са само едно от направленията на бизнес комуникациите. Маркетинговите комуникации, от една страна, са важно средство за позициониране на продукта на пазара, а от друга страна, информирайки за новостите в продуктите чрез голям брой пазарни агенти, промоцията съдейства за развитието на пазара.