Идентичност и многообразие в условията на глобализация

Постиндустралните общества на Европа стават все по-сложни. Жизненият стандарт трайно се е повишил, но все още съществуват големи различия между богати и бедни. Разширяването задълбочи тези различия, тъй като към ЕС се присъединиха страни, чийто жизнен стандарт е по-нисък от средния за ЕС. Ето защо е важно държавите-членки на ЕС да работят заедно за преодоляване на различията.

Трябва да се отбележи, че всички тези усилия не се правят с цената на компромиси по отношение на културните или езиковите черти на отделните държави-членки. Напротив, много от дейностите на ЕС спомагат да се развие нова стопанска дейност на основата на регионалните специалитети и изобилието от традиции и култури.

Половинвековната традиция на европейската интеграция показва, че цялото е по-голямо от сбора на съставните му части. Европейският съюз като единна цялост има много по-голямо икономическо, социално, технологично и политическо влияние, отколкото би имала самостоятелно всяка една от държавите-членки. Следователно единният глас и действия на Европейския съюз дават собствена добавена стойност.

Защо?

Защото ЕС е водещата световна сила в търговията и като такава играе решаваща роля в международните преговори, като тези в рамките на обединяващата 149 страни Световна търговска организация (СТО), както и при прилагането на Протокола от Киото срещу замърсяването на въздуха и изменението на климата.
Защото ЕС заема ясна позиция по деликатни въпроси, засягащи обикновените хора, например опазването на околната среда, възобновяемите енергийни източници, принципът на предпазливостта в сигурността на храните, етичните аспекти на биотехнологиите и необходимостта от защита на застрашените видове.
Защото във връзка с Конференцията на високо равнище от 2002 г. в Йоханесбург ЕС предприе важни инициативи за устойчиво развитие на цялата планета.

Старата поговорка „Съединението прави силата“ е по-актуална от когато и да било за гражданите на Европа. В същото време европейската интеграция не уеднаквява различните начини на живот,  традиции и култура на отделните нации. Напротив ? ЕС превръща многообразието си в една от ключовите си ценности.