Идентификация на опасностите за всяко работно място и дейност и изработване на обобщаващ класификатор за тях

Идентификация на опасностите за всяко работно място и дейност и изработване на обобщаващ класификатор за тях – събира  се информация за състоянието на: работни процеси; работно оборудване; използвани суровини и материали; средства за колективна и лична защита; организация на труда; работни помещения.
За идентифициране на опасностите се прилагат следните подходи:
Наблюдение на трудовия процес – насочено е към конкретните действия и начините, по които се извършват, като работната обстановка във връзка с извършваните дейности се обсъжда от работещите. Наблюдението се осъществява при сътрудничество от страна на работещите.
Проучване условията на труд, организацията по безопасност и здраве при работа и предприетите мерки за намаляване и ограничаване действието на съответните фактори.
Използване на контролни и анкетни карти, въпросници и интервюта за установяване на проблеми с: технологичното оборудване, работата, работния процес и работната среда.
Измерване параметрите на работната среда – отчитане резултатите от измервания на пределно допустимите концентрации на фактори на работната среда. За определяне на съответните опасности се използват данните от актуални измервания на параметрите на работната среда. Резултатите от измерванията дават най-обективната информация за рисковите фактори на работното място. Повечето измервание са сложни и следва да се провеждат от обучени специалисти
Етапът завършва с описание на установените опасности за всяко работно място, които се отразяват в съответна таблица.