Значение на картите и тяхтото подреждане за гадаене – Таро

karti taroВ продължение на много векове се водят яростни спорове относно точното значение на символите, изобразени на картите Таро. По всяка вероятност, не съществуват две еднакви мнения относно точното значение на тези символи. Кабалистите, жреците на храмовете и безбройните мистични тайни общества, характеризиращи се със сериозни вътрешни разногласния, дават на картите толкова сложни и мъгливи интерпретации, че те се оказват трудно приложими за средния индивид. Значението, което придават на картите циганите, често се оказва напълно противоположно на интерпретацията, която може да се намери в древните книги от езотеричен характер. Тук е направен опит да се определи основният смисъл на всяка карта и да се представи в най-проста и ясна форма. Всеки, който добре разбере този материал, може да предскаже както собственото си бъдеще, така и кармична символика.

Съществува огромно множество от подреждания, в повечето от случаите необичайно сложни, често с включването на магическите числа, астрологията и други окултни науки. Все пак видът на подредбата няма съществено значение. Ние предлагаме използването на следната подредба от 15 карти, основана на геометричната символика на Таро.

13          9             5

Горен ляв ъгъл на

подредбата

4            8           12

Горен десен ъгъл на

подредбата

2            1              3

Център на

подредбата

14          10            6

Долен ляв ъгъл на

подредбата

7          11            15

Долен десен ъгъл на подредбата

Трябва да се вземат картите в ръце и да се разбъркат. Това трябва да се прави бавно, внимателно и достатъчно продължително. Не трябва да се разделя колодата на половината и да се съединява, така че половинките й да влизат една в друга. Картите трябва да се разбъркват с ритмично движение на ръцете. Може да се правят паузи по време на разбъркването, когато фактически изборът на карта е произволен. Трябва да поставите първата карта в средата на подреждането, тоест там където на схемата фигурира 1. След това продължете да разбърквате картите, докато не настъпи момент за избор на втора карта и поставете тази карта там, където фигурира 2 на схемата. Тази процедура продължава докато всички 15 карти не бъдат поставени в указания ред.

Нито една от картите в подреждането не се тълкува самостоятелно. Значението на картата зависи в голяма степен от цялата подредба и особено от съседните карти. Затова трябва да съгласувате  интерпретацията на отделните карти в реда на появяването им дотогава, докато не можете да „уловите същността” на цялата подредба.

Централната карта (1) представа Вас, Вашата личност, Вашия характер, Вашите проблеми или основните въздействия, които влияят на Вашия живот в настоящето. Картите, лежащи редом до централната (2 и 3), това са следващите най-важни карти в подредбата. Те разясняват Вашата личност и дават основна информация за ситуацията, в която се намирате в дадения момент. Ако централната карта се окаже карта-картинка (дама, поп, вале), то тя представя или вас или близко до вас лице, което играе доминираща роля в живота ви.

Трите карти в горния десен ъгъл (4, 8 и 12) показват най-вероятния, нормален ход на вашия живот, който би имал място при отсъствие на каквито и да било решителни действия от ваша страна, с цел да го измените.

Трите карти в горния ляв ъгъл (13, 9 и 5) показват алтернативния път, който по желание може да изберете. Този ред показва какви възможности са открити пред вас. Ще се окаже ли този път желателен или опасен за вас, това зависи от значението на самите карти.

Трите карти в долния ляв ъгъл (14, 10 и 6) представляват указатели, които трябва да ви помогнат при вземането на решения. Този ред отразява някои обстоятелства от вашето минало, указващи влияние върху вашето настояще или бъдеще.

Трите карти в долния десен ъгъл (7, 11 и 15) обикновено представят някои специфични сили, действащи извън вас. Върху тези сили не можете да установите контрол, но вие можете да се приспособите към тях и по такъв начин да ги използвате за своите интереси.

С придобиването на опит в областта на предсказването на бъдещето посредством картите, ще откриете, че някои карти във вашите ръце придобиват особено значение или нюанси. Това е напълно оправдано. Както потвърждава тайното изкуство на циганите „всяко предсказание говори с предсказателя на свой език”.