За постигане на целите си стратегията „Европа 2020“ се нуждае от местните и регионалните власти

Комитетът на регионите приветства целите и начина на управление, предложени в стратегията „Европа 2020“, но подчертава, че резултатите от нея ще бъдат ограничени, ако ролята на местните и регионалните власти се сведе до изпълнение на вече взети решения.

След като ЕК прие Съобщението „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, председателят на Комитета на регионите, г-жа Мерчедес Бресо, посочи в изказване, че предложената стратегия е по-реалистична от изложената в документа, по който Комитетът се произнесе в края на 2009 г., защото най-после в нея се взема под внимание кризата, засегнала сериозно европейските предприятия, граждани и територии. Тя каза още: „Трябва да сме доволни, че „Европа 2020“ предлага първо стратегия за излизане от кризата и след това насоки за бъдещето, в съответствие с европейския социален модел, а не в противоречие с него.“

Въпреки това председателят на КР изрази съжаление, че „Европа 2020“ не отчита напълно последиците от неуспехите на Лисабонската стратегия. „Стратегията „Европа 2020“ не отива много далеч в мобилизацията на наличните жизнени сили. Тя би могла да бъде много по-ефикасна, ако позволи на местните и регионалните власти да участват активно в изготвянето на националните програми за реформа и водещите проекти, а не само в изпълнението им“, подчерта г-жа Бресо. И още, стратегията в този си вид спира на национално равнище, без да отчита факта, че в много страни регионите са основните движещи сили на икономическите политики: подкрепа на иновациите, на малките и средните предприятия, обучение през целия живот, помощ за намиране на работа и др. „Това е доста разочароващо“, смята г-жа Бресо.

Освен това КР отбелязва липсата на каквито и да било конкретни мерки за осъществяване на териториалното сътрудничество. „Не можем да изпуснем тази възможност, при положение че Договорът от Лисабон току-що влезе в сила“, подчерта г-жа Бресо. „Затова ще се мобилизираме, за да осъществим целта за „приобщаващ растеж“ и ще направим предложения за водеща инициатива, която да обедини териториалното измерение и социалното сближаване, например по отношение на качеството и достъпа до обществени услуги.“

Тройната цел – интелигентен, екологичен и приобщаващ растеж, както и 7-те водещи инициативи отразяват предизвикателствата и тревогите на местните и регионалните власти и имат подкрепата на Комитета на регионите. Сред силните страни на този нов текст са целта за намаляване на бедността, измененията на правилата за обществените поръчки и държавните помощи. Но за да се вдъхне живот на тази европейска стратегия, трябва да се разгледа в дълбочина ключовият въпрос за финансовите средства. По отношение на финансовото измерение г-жа Бресо подчерта, че „Комитетът на регионите ще бъде особено бдителен за координацията между стратегията „Европа 2020“, политиката на сближаване и бъдещия бюджет на ЕС. В изпълнение на Договора от Лисабон Комитетът на регионите ще следи проектите за законодателни актове за изпълнение на стратегията да зачитат напълно разпоредбите на новия протокол за субсидиарността. При всяко ново законодателно предложение трябва да се внимава тежестта, финансова или административна, полагаща се на Съюза, на националните правителства и на местните и регионалните власти да бъде възможно най-малка и в съответствие с поставената цел.

Комитет на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави-членки е да привличат за участие представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета по политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.