Защита па съпруга-недлъжник

Защита па съпруга-недлъжннк:
а)  СИ трябва да го уведоми за изпълнителния процес. Той може да посочи друг обект на изпълнение. Може да обжалва изпълнителните действия. Може да оспорва вземането на взискателя. Това е процесуална субституция – застъпничество. Той има права, ранни па правата на еъпруга-длъжник, като освен това може и да участва в наддаването при ПП.
б) Той може да осуети проданта, ако в едномесечен срок от оценката внесе на СИ равностойността на частта на съпруга-длъжник – тогава пещта му се възлага.
в) той може да участва в наддаването и да даде най-висока цена; или в 3-дневен срок след наддаването впише в наддавателния лист, че желае да купи имота по най-високата предложена цена. Така той става изключителен собственик на вещта, тя не влиза в СО.
Присъединяване  на кредитори
1. Присьединяването (П) е встъпване на кредитор с изпълнителен лист вьв висящ процес, образуван от друг взискател, за да бъде удовлетворен встъпилият кредитор от същия имуществен обект, върху който е насочено изпълнението по висящия процес. Това е възможно, защото запорираното или възбранено право все още принадлежи на длъжника. П води до множество взискатели в едно производство, конто встъпват в отделно ПО с изпълнителния орган.
2.  П става с писмена молба, към която се прилага ИЛ. П може да стане до изготвяне на разпределението (чл.350 ал. 1).
3. Освен П по молба има и П по право, при което СИ служебно отделя сума за удовлетворяване на кредитора. Това е форма на засилена защита на някои притезания:
а) държавата за дължимите и данъци и др. вземания (чл.353), които са били съобщени на СИ до разпределението. Затова СИ уведомява данъчната администрация за всяко изпълнение и разпределение (чл.353).
б) други:
– кредиторът, в чиято полза е било допуснато обезпечение на иск чрез запор или възбрана върху същия обект;
– ипотекарният, заложният кредитор и кредиторът с право па задържане върху същия обект;
4.  Присъединеният кредитор става страна в изпълнителния процес. Той има същите права като първоначалния взискател (чл.351 ал. 1), включително от действията преди П (ал.2). Но призовки и съобщения се изпращат само па първоначалния взискател (ал.З). При иск или жалба от трето лице те не се призовават като страни (чл. 352), но могат да встъпят
като другари.
5. По-особено е положението на обезпечения кредитор, присъединен по право (чл.354). Той няма ИЛ, :затова СИ запазва суми за него и очакване на| ИЛ. Ако искът му бъде отхвърлен, тази сума се разпредели между останалите взискатели или се връща на длъжника, ако те са удовлетворени.