Защита на трети лица

Защита на трети лица (неучастващн в ИзП)
а) при въвод на взискателя във владение на недвижим имот, който се владее от трето лице (по чл. 416, 417). Това лице може да се позове пред съдия-изпълнителя на права, изключващи правото на взискателя да го получи (напр. оригинерно придобиване), но не може – па придобиване от длъжника в течение па висящия процес. СИ отла[а въвода и дава тридневен срок на ТЛ да попска от съда спиране на изпьлнението. ТЛ трябва да представи пред районния съд писмени доказателства за правото си. Молбата се разглежда в съдебно заседание с призоваване на взискателя, длъжника и ТЛ. Ако счете, че претенцията на ТЛ е вероятно основателна, съдът постановява спиране па въвода като обезпечение на бъдещия иск на ТЛ, за чисто предявяване му дава седмичен срок. Ако в тоя срок искът не бъде предявен, спирането се отменя и вьводът се извършва.
Искът на ТЛ е отрицателен установнтелен – за отричане притезанието на взискателя да получи имота. Ако искът бъде уважен, изпълнението ще бъде прекратено, ако бъде отхвърлен – спирането ще бъде отменено Ако не успее да упражни тази защита и вьводьт се осъществи, ТЛ може да предяви осъдителен иск за възстановяване на изгубеното владение.
б) защита та ТЛ при изпълнение върху чужда вещ за парични притезания (336). ТЛ е собственик или носител на вещни права върху вещта, която се държи от длъжника и е запорирана или възбранена, но изпълнението не е приключило. ТЛ може да предяви отрицателен установнтелен иск, е който да се отрече, че правото, обект па изпълнението, принадлежи на длъжника. Искът се предявява срещу взискателя и длъжника, може да бъде обезпечен чрез спиране на изпълнението. Ако бъде уважен, изпълнението ще бъде прекратена., иначе ще продължи.
III. Защита чрез жалба – когато са нарушени процесуалните изисквания за законност на изпълнителния процес. 1. Защита на страните и участващите лица (332-335) Легитимирани са лицата, чиито нрава са засегнати – страните, наддавачите, купувача, трето задължено лице, пазача. Жалбата се подава чрез СИ, чието действие се обжалва, до окръжния съд по местоизиълнението – в седемдневен срок от извършването (респ. от съобщението, ако не е присъствала и не с била призована). Жалбата се връчва на другата страна, която в тридневен срок може да подаде писмени възражения, след което се изпраща па окрьжния съд заедно с възраженията и обясненията па СИ и с копие от делото.
Производството е спорно, правораздавателно. Допустими са всички доказателства, както по исков процес. Съдът се произнася не като въззивна инстанция, а като контролен орган. Гой може да отмени действието, но не може валидно да го извърши сам, а трябва да задължи СИ да го извърши. Жалбата не спира изпълнението, но съдът може да го спре. Решението на окръжния съд е окончателно. Решението има СПН относно решения с него процесуален въпрос. За обжалване на разпределението има особени правила (чл. 358 – виж в. 123).
2. Защита па трети лица – право на жалба има ТЛ, което в деня на описа владее вещта (забранено е да се насочва принудително изпълнение върху такива вещи – чл.360, 373 във връзка с чл. 332, ал.2 и 3). Срокът за обжалване тече от узнаването. Преписи от жалбата се връчват на взискателя и на длъжника, разглежда се в открито заседание с призоваване на страните. Съдът проверява не само процесуалната редовност па действието, по и въпроса за собствеността на вещта. Ако тя принадлежи на длъжника, изпълнението е законно.Но ако жалбата бъде уважена, изпълнението срещу пещта се прекратява.