Защита на потребителя

Съгласно чл. 153, „с цел да се насърчава интересът на потре­бителите и да се осигури висока степен на тяхната защита Общността ще допринася за защита на здравето, безопасността и икономическите интереси на потребителите, както и ще подкрепя тяхното право на информация, образование и правото им да се организират, за да отстояват своите интереси”. Политиката на защита на потребителя се включва като Глава XI в ДЕС и се основава на прилагането на принципа на допълняемостта, като мерките на ЕС допълват, без да заместват дейностите на националните, регионалните и местните власти. На практика ролята на ЕС е да създаде общо равнище на защита на потребителите в контекста на единния пазар, като на национално равнище може да се приемат и други мерки, които обаче да не изпълняват ролята на търговски бариери.

Действията на ЕС се насочват към:

-гаранции, че интересите на потребителите са  взети пред­вид при развитието на други политики на ЕС

-подобряване прозрачността на пазара;

-повишаване безопасността на потребителските продукти и услуги предлагани на единния пазар

-засилване доверието на потребителите чрез разширяване потока от информация.

-развитие на система за диалог между Комисията и организациите на потребителите.

Организациите на потребителите играят важна роля за оказване на натиск върху производителите да повишат безопасноста и качеството на стоките, като подържат конкурентни цени и вземат предвид необходимоста от опазване на околната среда. Тези, организации представляват потребителите пред съдебните власти, търговията индустрията и др., поради което ЕС подпомага разви­тието на структурите и дейността им, както и информирането на потребителите за техните права и интереси. Наред с това се подкрепят и пет общи наднационални структури:

-Европейското бюро на потребителските съюзи;

-Комитетът на семейните  организации в  Европейските оощности

-Европейската общност на потребителските кооперации;

-Европейската синдикална конфедерация;

-Европейския междурегионален институт за потребителски проблеми.

Бъдещото развитие на политиката за защита на потребителите през последните години ще се съсредоточи върху три групи приоритети:

-предприемане на действия от общ интерес на потребителите в областите финансови услуги, основни публични услуги безопасност на храните;

-разработване на дългосрочни мерки в обучението на потребителите, устойчивото потребление и осигуряване на ползи от информационното общество;

-предоставяне на техническа и друга помощ на държавите от Източна Европа и развиващите се страни за развитие на собствени политики в полза на потребителите.

При прилагането на тези приоритети Комисията ще активи­зира отношенията си с организациите на потребителите в ЕС на национално и регионално равнище.