Защита на информацията

По подразбиране, комуникациите през Интернет са отворени и неконтролирани. Този факт е в конфликт с нуждите на цифровия бизнес, който изисква конфиденциалност и цялост на транзакциите. Все по-широкото приложение на електронния бизнес поставя на преден план въпроса за сигурността. Новините са пълни с доклади за Интернет сигурността, която е хиперкритична и се засилва убеждението, че Интернет бизнеса е опасен. Сигурността в Интернет прерасна във въпрос, касаещ бизнес стратегията на всяка компания. Тази сигурност не е само технически проблем, който трябва да се реши на ниво IT отдел в дадена компания.

Понастоящем технологията може да обезпечи системната сигурност, но за целта е необходимо да се използва нещо повече от обикновена технология. В миналото имаше много проблеми, но трябва да сте убедени, че в бъдеще ще има още повече. В случай, че разгледате по-детайлно причините за тези проблеми ще видите, че в повечето случаи те се крият в човешки грешки, липсващи процедури и непра-вилно конфигуриран софтуер. Тези грешки не могат да се елиминират дори и с най-добрата технология, а само с цялостна корпоративма стратегия за сигурност. Основният проблем в Интернет е идентифицирането на потребителите. В един магазин купувача се идентифицира със своя външен вид, но в Интернет това не е възможно. Въпреки, че в реалния живот даден човек можуе да се представи за друг, в Интернет това е още по-лесно. В Интернет никой не може да бъде сигурен за идентичността на друг човек, освен ако не се използва допълнителна технология. Но дори и даден човек да може да бъде идентифициран, често той не може да участва в бизнеса, тъй като му е необходим подпис, който не може да се направи без участието на юридическа организа-ция. Сигурността на информацията е най-важното нещо и в Интер-нет, но тя не може да се осигури, ако има пропуски във (фундаменталните принципи. Правителствата започнаха да мислят по въпроса за наказания на хакерите и разрешиха създаването на стандартни цифроВи подписи и сертификати.

За да се обезпечи сигурността на информацията е необходимо да се избегне неоторизирания достъп до електронните данни, И критичните от гледна точКа на бизнеса системи в дадена компания. Резултатът от неоторизиран достъп може да бъде промяна, заместване, разпространение или нарушаване на дадена информация.

Организациите и хората, които използват компютри могат да опишат своите нужди за сигурност на информацията от гледна точка на пет основни изисквания: конфиденциалност, цялост, наличност, легитимност и липса на отказ. Конфиденциалността е необходима за да се контролира получателя на дадена информация и за да се избегне нейното разпространение. Целостта трябва да гарантира, че информацията и програмите се променят само по определен и ото-ризиран начин, че данните са действителни и не са променени или изтрити по време на предаване. Наличността трябва да гарантира, че оторизираните потребители имат непрекъснат достъп до информацията и ресурсите. Легитимното използване означава, че ресурсите не могат да се изполвзат от неоторизирани потребители или по неоторизиран начин.

Тези пет компонента могат да бъдат оценявани по различен начин в зависимост от конкретното приложение. Необходимо е да се прави оценка на риска за да се определи каква тежест да се придаде на всеки от тях. За обезпечаване на сигурност на информацията могат да се използват различни технологии.

Конфиденциалността и целостта могат да се изпълнят чрез криптографски методи, които осигуряват висока степен на сигурност. Чрез криптиране на данните никой не може да каже какво точно съдържа дадена информация. Посредстеом строго идентифициране може да се гарантира, че никой не вижда, не копира и не изтрива дадена информация. С комбинация от идентифициране и криптиране. един-ствения начин за достъп до данните е да се притежава необходимия сертификат за идентифициране и ключа за криптиране. Една система за идентифициране може да откаже достъп на оторизирани хора, които се опитват да получат достъп до информацията по неотори-зиран начин. Липсата на отказ изисква намесата на трето лице, което отбелязва момента на входящата и изходяща комуникация, и което може да проверява валидността на цифровия сертификат. Когато е известен момента от време, в който дадена информация с влязла или излязла може да се провери дали дадена електронна новина с изпратена навреме.

Това, на което трябва да се обърне внимание при осигуряване на защитата са ключа за криптиране, възлагането на отговорност, отговорността за даден ключ и одит на достъпа. Няма съмнение, че една правилно изпълнена криптографска система. Която се управлява коректно предлага най-високата степен на сигурност на електронната информация. В никакъв случай обаче не трябва да се забравя обучението и пре-проектирането на процеса за сигурност, тъй като от това зависи степента на защита на цялата компания.