Защита на длъжника

Защита на длъжника
а)  Когато ИО е несъдебно, длъжникът може да иска спиране на изпълнението с молба до съответния съд, подадена в 7-дневен срок от получаването на ПДИ. С молбата той трябва да предяви възражения, подкрепени с убедителни писмени доказателства, че изпълняемото право не съществува, или да представи обезпечение за взискателя (чл. 250, ал.1). Съдът преценява дали са налице условията за спиране и се произнася с определение, което подлежи на обжалване по реда на частните жалби.
Когато съдът спре изпълнението, взискателят трябва да предяви срещу длъжника положителен установнтелен иск в месечен срок от влизане в сила на спирането. Ако искът бъде уважен, на изпълнителния процес се дава ход, ако бъде отхвърлен – той се прекратява, а обезпечението се освобождава.
Ако длъжникът е пропуснал срока да иска спиране, може да се защити чрез отрицателен установнтелен иск срещу взискателя. Това е по-трудннят път за него, защото е в позицията на ищец.
б)  Когато ИО е съдебно, горният ред е неприложим – има СПН и възраженията за факти, настъпили до УС, са преклудирани. Зашита -само чрез отрицателен установнтелен иск и то основан на факти, възникнали след УС (непреклудирани от СПН). Ако съдебното ИО е порочно, то трябва да се унищожи – по пътя на обжалването му или отмяната по чл. 231, като може да се иска спиране на изпълнението като обезпечителна мярка.