Затвор до живот без замяна е наказанието за отвличане

съд, отвличане, затворЧетири законопроекта, всеки от които е отделна мярка от графика на правителството за неотложни действия в рамките на Механизма за сътрудничество и контрол по глава „Правосъдие и вътрешен ред”, бяха одобрени на днешното правителствено заседание. С тях се уеднаквява дисциплинарната практика по отношение на членовете на Висшия съдебен съвет с прилаганата към останалите магистрати, въвежда се процедура за прозрачност на възмездните сделки, завишават се наказанията за престъпления срещу личността и се предприемат мерки за ускоряване на правораздаването, съобщи пред журналисти министърът на правосъдието Маргарита Попова.

Правителствените предложения за промени са в Закона за съдебната власт, в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, в Наказателния и в Наказателно-процесуалния кодекс (с подробности по проектите можете да се запознаете в рубриката „Заседания”).

Допълненията към Закона за съдебната власт регламентират съществуващата в Конституцията, но неразписана в закона възможност за налагане на дисциплинарно наказание освобождаване от длъжност на изборен член на ВСС в случаите на тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и забраната при наложено наказание магистратът да работи като съдия, прокурор или следовател. Смятаме, че ако това се случи, то би разколебало доверието на българските граждани в съдебната система, подчерта министър Попова.

Тя съобщи също, че с промените в Закона за нотариусите и нотариалната дейност от 1 януари 2010 г. всички разплащания по имотни сделки ще се осъществяват само по банков път. Мярката ще доведе до визуализиране на паричния поток, което е гаранция за достоверност на плащанията, предотвратяване на имотни измами и ще противодейства на изпирането на пари и изясняване произхода на средствата по сделката.

Със законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс се цели ускоряване на правораздаването у нас, като по този начин се отговори на потребностите на обществото от бързо, прозрачно и ефикасно правосъдие.

Целта на предлаганите промени в Наказателния кодекс е осъвременяване на наказателното законодателство за диференциране и засилване на наказателната санкция срещу лицата, които застрашават или увреждат в значителна степен правата и свободите на гражданите. Значително се увеличават някои от санкциите, особено по отношение на отвличанията и противозаконното лишаване от свобода. Създадени са нови квалифицирани състави в системата на посегателството, наказуеми с лишаване от свобода от 15 до 30 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна в случаите, в които отвличането е извършено повторно или представлява опасен рецидив, когато от деянието са настъпили значителни вредни последици, когато към отвлеченото лице е проявена особена жестокост, когато деянието е извършено по особено мъчителен или опасен за здравето на отвлечения начин или освобождаването му е поставено в зависимост от изпълнението на някое условие от страна на трето лице.

Правителството одобри днес и Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Приоритетна политика за реализирането й е изграждането на трайно сътрудничество между държавните институции, гражданското общество, медиите и бизнеса.

Целта на документа е възстановяване на доверието на българските граждани към правовия ред и държавността, както и на европейските партньори и чуждестранните инвеститори към България чрез целенасочени, системни, последователни, решителни и професионални действия във всички области на държавната власт. Предстои до месец-два Министерският съвет да приеме механизъм за изпълнението на стратегията, съобщи министър Попова.

Тя допълни, че документът също е мярка от графика за неотложни действия по Механизма за сътрудничество и контрол.