Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

Днес, 25 март 2010 г., четвъртък, в гр. Турну Мъгуреле, Румъния се проведе четвърто заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.

По време на заседанието бяха одобрени документите за Междинната оценка на програмата и Описанието на системите за управление и контрол, Стратегията за техническа помощ – 2010 г. и пакета от документи по втората покана за стратегически проекти с общ бюджет на стойност – 39,5 млн. евро.

Взето бе решение за увеличаване на средствата по втората покана за набиране на проектни предложения, като общият размер на бюджета ще е в  размер на 188 977 млн. евро.

По време на заседанието беше решено на 21 април т.г. в гр. Гюргево, Румъния да бъде проведено следващото заседание на Съвместния направляващ комитет във връзка с одобрението за финансиране на проекти от междинните срокове по втората покана.