Започва регистриране на риболовни кораби за улов на калкан през 2010 г.

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов обявява началото на прием на заявления за регистриране на риболовни съдове за улов на калкан през 2010 г. Те трябва да бъдат вписани в регистъра на риболовните кораби и дънни мрежи, с минимален размер на окото не по-малко от 400 mm. Крайнят срок за подаването на заявления за участие в усвояването на квотата за калкан за 2010 г. е 17 януари 2010 г.

За да бъдат включени в списъка на корабите, които ще участват в усвояването на квотата за калкан през 2010 г., кандидатстващите лица следва да подадат в едно от тероториалните звена на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) заявление по образец, публикувано на следният електронен адрес – www.iara.government.bg. Одобреният списък на корабите, които ще участват в усвояването на квотата за калкан през 2010 г. ще бъде публикуван на интернет страницата на ИАРА и на общественодостъпни места не по-рано от 15 февруари 2010 г.

Съгласно Регламента на Европейския съюз за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условията за някои рибни запаси, приложими в Черно море за 2010 г., България е задължена да представи „Национален план за контрол на улова на калкан за 2010 г.”. Освен това да представи списък на корабите, които ще придобиват право за участие в улова на калкан. С оглед на тези изисквания, министърът на земеделието и храните на основание на Административнопроцесуалния кодекс открива производство по издаване на общ административен акт за приемане на Национален план за контрол на уловите и разтоварването на калкан за 2010 г. и идентифициране на риболовните съдове, които да бъдат включени в списъка на корабите, участващи в усвояването на квотата за калкан през 2010 г.