Започва операция „Да не изоставяме нито едно дете” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Започва изпълнението на мярка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, насочена към деца с увреждания от специализирани институции. Агенцията за социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето сключиха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на първия компонент от операция „Да не изоставяме нито едно дете”. Договорът е на стойност 4 960 400 лв.

Операцията се реализира в два компонента и е насочена към деинституционализация и промяна на грижите за децата в институции. Основните цели са реализиране и функциониране на цялостна концепция за развитие на социални услуги в общността и окончателното преустановяване на дейността на най-малко 15 домове за деца с физически увреждания и деца с умствена изостаналост.

Ще бъдат използвани възможностите на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Регионално развитие” като изграждането на социалната инфраструктура ще се финансира по Оперативна програма «Регионално развитие».