Започва набирането на проекти за финансиране на стартиращи иновативни предприятия по ОП „Конкурентоспособност“

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма  започва набирането на проектни предложения за финансиране на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги. Това е първата от общо планираните 15 процедури, които предстои да бъдат стартирани по ОП „Конкурентоспособност“ през тази година.  За подкрепа на бизнеса по тази процедура са предназначени 10 млн. евро, или близо 20 млн. лв. Няма краен срок за кандидатстване, а средствата ще се отпускат до изчерпването им. Документи ще се приемат от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е договарящ орган за първите две приоритетни оси на оперативната програма.

По стартиращата сега процедура могат да се финансират както придобиване на ново оборудване и специализиран софтуер или подобряване на съществуващи сгради за инсталиране на ново оборудване, така и консултантски и юридически услуги, свързани с оптимизиране на технологии, защита на правата върху интелектуална собственост, разработване на маркетингови стратегии, сертификация на проектите и други.

За първи път от старта на оперативната програма насоките за кандидатстване се публикуват едновременно с отварянето на процедурата. Това е една от промените, предприети от екипа на МИЕТ, която цели подобряване информираността на бенефициентите, улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост на средствата от европейските структурни фондове. Насоките за кандидатстване и пълният пакет документи по процедурата могат да се намерят на следните интернет – адреси: www.opcompetitiveness.bg, www.sme.government.bg и www.eufunds.bg.

През 2010 г. предстои обявяването на 15 нови процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП „Конкурентоспособност“ на обща стойност 465 млн. евро. Това ще даде възможност проектите по тези процедури да бъдат завършени до края на 2013 г, когато е краят на настоящия програмен период. Основната част от планираните средства – 385 млн. евро, са предвидени за повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнессреда. Още 80 млн. евро ще бъдат насочени за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности.