Заповеди за назначение получиха днес новите директори на 28-те областни дирекции „Земеделие”

balgariyaТримата заместник-министри на земеделието и храните Преслав Борисов, Цветан Димитров и Георги Костов, главният секретар на Министерство на земеделието и храните Лилия Иванова и началникът на кабинета на министъра Николай Пенков се срещнаха днес в София с новоназначените директори на 28-те областни дирекции „Земеделие”.

Директорите получиха днес заповедите си за назначаване и  указания за стартиране дейността на новите си структури и подготовката на устройствен правилник, вътрешни правила и длъжностни разписания.

Съгласно Постановление на Министерски съвет, влязло в сила от миналия петък, областните дирекции „Земеделие” ще бъдат самостоятелни юридически лица на бюджетна издръжка със седалище областните центрове. Те ще бъдат второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните. С промяната областните дирекции вече няма да са част от структурата на главна дирекция „Земеделие” към МЗХ, а ще се ръководят и представляват от директор, който е орган на изпълнителната власт по смисъла на Закона за администрацията. Това изясни по време на срещата главния секретар на министерството Лилия Иванова.

Трудовите и служебните правоотношения на служителите от сегашните областни дирекции „Земеделие” и общинските служби по земеделие в структурата на Главна дирекция „Земеделие” на МЗХ също ще преминат към областните дирекции „Земеделие”. Това ще стане по съответния ред, предвиден по Кодекса на труда и Закона за държавния служител, уточни Елка Шопова, директор „Човешки ресурси” на МЗХ.

Движимите вещи, ползвани от досегашните областни дирекции и общински служби, ще се предоставят на областните дирекции „Земеделие” по съответния ред, предвиден от Закона за държавната собственост.
Същевременно ще бъдат направени съответните стъпки за подробна инвентаризация и финансова ревизия на досегашните структурни звена, уточни директорът „Финансово управление и бюджет” Асен Сеньов.

Има консолидиран план за действие по отношение на преките плащания, и първа и най-неотложна задача, която трябва да изпълнят новите директори ще бъде да се запознаят с темпа на извършването на теренните проверки, свързани с преките плащания на площ. Това заяви Преслав Борисов, в чийто ресор на заместник-министър влиза дейността на областните дирекции „Земеделие”. Бързото приключване на проверките е необходимо, за да няма забавяне при стартирането на плащанията и тази информация да бъде навреме предадена към структурите на Държавен фонд „Земеделие”, за да започнат те плащанията към земеделските производители навреме, уточни още Борисов.

Ще трябва да се изготви и пълна справка за точната картина на баланса на Държавния поземлен фонд на годишна база, както и справка за начините на провеждането на търгове, подчерта още Борисов.

Ще бъде необходимо извършване на стриктен анализ на цялостната дейност на дирекциите досега и оптимизиране на техните функции, уточни от своя страна заместник-министър Георги Костов. Министерството ще разчита във всяко едно отношение на областните дирекции „Земеделие”, които са най-близо до земеделските производители и познават най-добре проблемите по места. Същевременно той подчерта, че важна част от задачите на областните дирекции ще бъде оптимизирането и на бюджетните постъпленията от земеделие.

Вие сте лицето на министерството по места, заяви зам.-министър Цветан Димитров, като подчерта, че именно чрез областните дирекции „Земеделие” ще бъде провеждана по места цялостната политика на министерството. Вие сте хората, на които ние разчитаме да започнете процеса на диалог, сближаване и координация с всички други държавни институции, имащи отношение към развитието на земеделието по места, заяви още зам.-министър Димитров.

Заместник-министър Цветан Димитров подчерта още, че на областните дирекции ще се разчита още и при изпълнението на една от другите непосредствени задачи на министерството – да се дефинира ясно понятието за пазарен субект в земеделието, като се разграничи той от заетите в сектора, които произвеждат за собствени цели. За целта ние ще разчитаме да изградите наистина компетентни и ефективни колективи, подчерта зам.-министър Димитров.

По-късно днес и утре сутринта новите директори ще бъдат представени и на новите си работни места от областните управители.