Зам.-министър Преслав Борисов представи проект „Добро управление, ефективност и прозрачност в МЗХ”

Заместник-министърът на земеделието и храните Преслав Борисов представи официално днес проекта „Добро управление, ефективност и прозрачност в Министерство на земеделието и храните”.  Проектът се финансира по оперативна програма „Административен капацитет” и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е отваряне на администрацията към гражданите и повишаване на общественото доверие към работата на Министерството на земеделието и храните.

В рамките на проекта ще бъдат анализирани практиките в страните от ЕС за осигуряване на прозрачност при предоставяне на административни услуги и превенция на корупцията; ще бъде разработена методика за оценка на корупционния риск и процедури за превенция на корупцията; подобряване на достъпността на информацията; създаване на общ информационен портал, обединяващ интернет страниците на МЗХ и Областните дирекции „Земеделие”.

Проектът е израз на политиката на Министерството на земеделието и храните за подобряване на информираността на гражданите, както и превенция и противодействие на корупцията чрез пълна прозрачност и ефективен контрол в сферата на административните услуги, подчерта Преслав Борисов.