Зам.-министър Павлова подписа 11 договора в подкрепа на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации

Днес, в качеството си на ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., зам.- министър Лиляна Павлова подписа 11 договора в рамките на схема “Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по договорите е 8 581 417,72 лв. от които 7 294 205,06 лв. съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие.

Сключените днес договори, ще се изпълняват на територията на градските агломерационни ареали на общините: Габрово, Велико Търново, Варна, Балчик, Куклен, Сливен, Свищов, Пещера, Дупница, Столична община и Червен бряг.

Реализацията на дейностите от одобрените проектни предложения, ще способстват за укрепването на 11 свачища и срутища. В резултат на стабилизирането им 557 недвижими имота (часни и публични) и 38 960 кв.м пътни отсечки, ще бъдат спасени от компрометиране и рискът да се превърнат в неизползваеми ще бъде избегнат. Приблизително 80 421 жители ще бъдат облагоделствани от изпълнението на 11-те договора.

Това е втората схема, насочена към подкрепа за предотвратяване на свлачища в градските агломерации, която беше пубвликувана с остатъчния ресурс от предходната схема.

Конкретните цели на схемата за предотвратяване на свлачища в градските агломерации са:
Осигуряване на защита за живота и имуществото на населението в градските агломерационни ареали чрез подкрепа на дейности за заздравяване и укрепване на свлачища
Ограничаване разрастването/проявлението на свлачищните процеси чрез изграждане на автоматизирани системи за мониторинг.

Дейностите, който са допустими за финансиране са:
•Инфраструктурни мерки за силово укрепване и стабилизиране на свлачища, като разрушаване на незаконно построени сгради и съоръжения способстващи за развитието на свлачището, разрушаване на негодни за ползване сгради и съоръжения, компрометирани поради развитието на свлачището
•Изграждане на съоръжения за понижаване на подпочвените води под нивото на хлъзгателната повърхнина (хоризонтални сондажи, събирателни шахти и др.) и за отвеждането им извън територията на свлачището
•Изграждане на съоръжения за отвеждане на повърхностните води извън територията на свлачището (окопи, канавки, дренажни ребра и др.)
•Инфраструктурни мерки и изграждане на нови съоръжения за заздравяване и конструктивно укрепяване на свлачището, включващи преоткосиране, повърхностно отводняване и дълбочинно отводняване, анкерни, пилотни и пилотно-анкерни конструкции, дренажни системи, канавки и шахти, подпорни стени, анкерирани стени, шлицовани стени и др.)
•Изграждане на защитни съоръжения при срутища – укрепване на активната част от срутището, покриване с метални (телени) мрежи, предпазни канавки, уловителни мрежи, уловителни стени, предпазни насипи, защитни навеси и др.
• Вертикална планировка на района на свлачището с цел осигуряване на устойчивост на откоса
•Изграждане на автоматизирани контролно-измервателни системи (КИС) за мониторинг на поведението на свлачището след реализацията на инфраструктурните мерки.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ по настоящата и първата схема, насочени към подкрепа за свлачища в градските агломерации, възлиза общо на 23 287 144,89 лв.