Зам.-министър Лиляна Павлова на неформална среща на министрите по регионална политика в Малага

Кохезионната политика е ключа за излизане от икономическата криза и тя ще помогне на властите да се справят с нея. Около това се обединиха министрите по местна и регионална политика на страните членки от Европейския съюз в Малага, Кралство Испания. Всяка от държавите представени на срещата посочи своите мерки предприети срещу икономическата криза. Като цяло министрите коментираха, че са подобрили анализите на ситуацията, заложили са стимули за инвестиции и са стартирали инфраструктурни проекти, за да подпомогнат строителните си компании. Според представителите на Комитета на европейските региони най-важното, което трябва да направи всяка страна членка в настоящия момент е да акцентира върху създаването на стабилен икономически растеж и върху качеството на работните места.

Уважаеми г-н Председател, уважаеми министри, уважаеми госпожи и господа,
Преди всичко бих искала да благодаря  на испанското председателство за организирането на тази неформална среща на министрите в Малага.
Тази среща изразява политическо и институционално признание, че местните и регионални власти са изключително важни участници в процеса на постигане на целите в Стратегията на ЕС 2020, което е и нашият европейски план за дългосрочен растеж и конкурентоспособност.
Вече знаем, че има много конструктивни и стимулиращи ни идеи как да се оползотвори опита и различните ресурси на местните и регионални власти в Европа.
Позволете ми  да прибавя към картината и българската позиция и възгледи, които ние споделяме.
Финансовата и икономическа криза в Европа е сериозно предизвикателство за  стратегическия план на ЕС и поставя под въпрос плана за растеж и заетост.
Както всички ние вече се съгласихме, единственият възможен начин да се възстановим от кризата е политиката на сближаване – Кохезионната политика, която е и основен инструмент в помощ на Европа пред сериозните предизвикателства. И все пак, за да отговарят на целите, заложени в новата Стратегия на ЕС 2020 ние трябва да вземем под внимание специфичните особености на всяка страна.
Предизвикателствата не са едни и същи по цялата територия на ЕС и ако не използваме териториален подход, няма да сме в състояние да отговорим на поставените цели. За първи път в историята си, Европейският съюз изрично признава в Договора от Лисабон „териториалното сближаване“ като основна цел, в допълнение към икономическото и социалното сближаване.
Политиката на сближаване е сред най-важните политики. Това е най-значимият инструмент за осигуряване на Европейски модел за развитие като същевременно стимулира конкурентоспособността и иновациите.
Като казвам това, бих искала да направя следните бележки:

Насърчаване на  многостепенно управление в ЕС за по-ефективно определяне на политиките и по-ефективен законодателен процес

България до голяма степен подкрепя идеята за включване на всички участници да работят заедно, на доброволна основа, за осъществяването на основните цели на Европейския съюз. Структурираното партньорство е изключително важно и е от решаващо значение в контекста на регионално и местно ниво в:
– Националните планове за реформа
– Мулти-секторна интеграция
– И в усилията за подобряване на взаимодействието между финансиране и регулиране
– България счита, че трябва да има споделена отговорност за всички стратегически реформи на ЕС
– Всяка инициатива, подход или инструмент за участие в регионалната и местната власт трябва да се ръководи от принципа на институционалната автономия
– И все пак, създаването на нови инструменти за участие на местните и регионални власти не би следвало да забавя процесите по вземане на решения
– Ние вярваме, че има потенциал за развиване на динамиката на териториално сътрудничество от изпълнението на:
– Mулти-регионални програми
– Глобални безвъзмездни средства
– Трансгранични споразумения
– Евро-региони

Като се стигне до нови:
– Макро-регионални стратегии
– Европейски обединения за териториално сътрудничество

Разработването и изпълнението на макро-регионални стратегии може да бъде благотворен начин за усъвършенстване на многостепенно управление на едно по-разширено ниво, с повече възможности.

Въпреки това, трябва да бъдем много внимателни с новите макро-регионални стратегии, тъй като те са в изпитателен период и резултатите все още предстоят да се видят.
Ние вярваме, че експериментирането представлява едно изключително ефективно средство за добро управление. Това е един от най-интересните аспекти, предложен от Бялата книга за многостепенно управление.

Обменът на опит и добри практики, натрупани по време на Стратегия на Балтийско море за други региони е най-видима в региона на река Дунав, дори и в областта на Черно море.

Ролята на местните и регионални органи  в икономическото възстановяване и определение за устойчив икономически модел

Няма съмнение, че без подкрепата на местните и регионални власти икономическото възстановяване е невъзможно. Икономическата и социалната динамика, не може да бъде постигната без подкрепата на гражданите и повишеното участие на всички заинтересовани страни.
Ето защо, ефективният обмен на добри практики и информация в рамките на регионите и местните власти, трябва да бъде оптимизирана с активната подкрепа на националните правителства, Европейската комисия, Европейския парламент и Комитета на регионите.

В заключение бих искала да обобщя нашето разбиране, че различните нива на управление могат да си сътрудничат, без йерархия на властта, но мотивирани с „договор за доверие“.
А именно:
По-тясното сътрудничество и признаване на независимостта – взаимозависимостта между държавите-членки, различните нива на управление, различните политики и инструменти.