Заместник-министър Евгени Ангелов участва в заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов участва в редовното заседание на Съвета на министрите на ЕС по конкурентоспособност, което се провежда в белгийската столица Брюксел. На заседанието се обсъжда необходимостта от нова индустриална политика, прилагането на правата на индустриалната собственост на вътрешния пазар, както и европейската стратегия за растеж и работни места.

България подкрепя необходимостта от нова индустриална политика и за преход към конкурентна, иновативна и еко-ефективна икономика в Европа. В този смисъл нашата страна подкрепя разработването на програма за конкурентоспособност, като в нея се включат конкретни, измерими, постижими и обвързани със срокове цели.

По отношение на правата върху интелектуалната собственост, България счита, че развитието на междудържавното сътрудничество в тази област, засилената информираност на обществото, улесненият диалог с притежателите на права и други мерки ще допринесат за ефективното противодействие на фалшификациите и пиратството. Инициативите в тази посока са изключително важни за България, която е външна граница на ЕС.

Съветът на министрите предлага няколко основни приоритета в областта на индустриалната политика, които следва да намерят отражение в новата европейска стратегия за растеж и работни места. Сред тях са потвърждаване ключовата роля на МСП и микропредприятията, които са в центъра на европейската икономика, отчитане стратегическото значение на информационните и комуникационните технологии, укрепване и развитие на вътрешния пазар, отчитайки потребителския, бизнес и социален аспект, укрепване външните измерения на вътрешния пазар с цел засилване ролята на търговията и инвестициите и други. България подкрепя тези основни приоритети, отчитайки необходимостта от засилване на ролята на ЕС за създаване на подходящи условия за развитие на иновативна, устойчива и социално отговорна икономика. Българската икономическа политика ще бъде тясно свързана с и с новата стратегия 2020 на ЕС.